390 personer søkte om asyl på nytt


Etter at Stortinget bestemte at en del enslige mindreårige asylsøkere skal få saken sin vurdert på nytt, har 395 personer søkt om dette da fristen gikk ut 2. mai.

Publisert: 04.05.2018 - Sist endret: 05.07.2018

Av de 395 har UDI avvist 255 fordi de ikke oppfyller Stortingets krav (eksternt nettsted) om at søkerne:

  • fikk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018,

  • har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til man fyller eller fylte 18 år og

  • er i siste vedtak blitt henvist til internflukt i hjemlandet.

UDI har allerede startet realitetsbehandlingen av de 140 som oppfyller kravene. Så langt har 54 fått vedtak. 51 har fått innvilget opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, men har ikke lagt fram identitetsdokumenter som kreves (utlendingslovens §38-5 (eksternt nettsted)). Én person har fått opphold av beskyttelsesgrunner. To søknader er så langt avslått.

I underkant av hundre personer har søkt etter at fristen gikk ut. De har alle fått søknaden sin avvist.

Ferdig til høsten

Alle søkerne som oppfyller kravene, får oppnevnt advokat.

– Vi ber advokatene om å sende inn nye opplysninger som har betydning for saken. Det kan være aktuelt å intervjue noen av søkerne på nytt, men det har vi i sakene så langt ikke vurdert som nødvendig, sier assisterende avdelingsdirektør Torun Mølstad i UDI.

Det vil ta tid å få inn disse opplysningene fra advokatene og deretter vurdere disse. UDI anslår at de fleste søknadene vil være ferdig behandlet i løpet av september, men at enkelte vil ta lenger tid.

Både i de sakene som er avvist og i saker som UDI eventuelt avslår, kan søkeren klage inn avgjørelsen til UDI og Utlendingsnemnda (UNE) (eksternt nettsted).

Hvem er søkerne?

Majoriteten av de 255 søkerne som UDI har avvist, er fra Afghanistan, men det har også kommet søknader fra noen titalls personer fra Etiopia og Eritrea. Personer fra Irak, Iran, Pakistan, Syria og Kosovo har også søkt, men blitt avvist da de ikke oppfyller kravene til ny behandling. En knapp tredel av disse søkerne oppholder seg i Norge.

Alle de 140 som får saken sin behandlet på nytt, kommer fra Afghanistan. Drøyt halvparten oppholder seg i Norge. De søkerne som oppholder seg i utlandet og som ligger an til å få et positivt vedtak, vil UDI ordne reise for til Norge.

Se fullstendig nasjonalitetsoversikt i denne tabellen (kolonnen merket §8-8a).

Denne saken vil bli oppdatert i begynnelsen av september med nye tall.