Etterkommere og tilbakekall av statsborgerskap


Mange undrer seg over at barn som har vokst opp i Norge kan få tilbakekalt statsborgerskapet sitt fordi foreldrene løy om identiteten sin da de kom til landet.

Publisert: 23.02.2017

Rettigheten følger foreldrene

Barnets situasjon vurderes alltid konkret, men som det går frem av forarbeidene til statsborgerloven, vil et barns statsborgerskap som hovedregel også bli tilbakekalt hvis de har fått statsborgerskapet på grunnlag av rettighetene til foreldrene.

Opphold på nytt grunnlag

Formålet er at et statsborgerskap som noen har fått på feil grunnlag, ikke kan opprettholdes. Men det er ikke til hinder for at barna kan søke om oppholdstillatelse på nytt grunnlag, hvis vilkårene for det er oppfylt og de ikke er utvist. Det gjelder også for foreldre som ikke er utvist. Da må de starte på nytt med å opparbeide seg rettigheter i Norge. I vedtaket om tilbakekall av statsborgerskap informerer UDI om muligheten for å søke om opphold på nytt grunnlag med riktig identitet.

Barns beste blir vurdert

Det er en vurdering av forholdsmessigheten som avgjør om en person kan få bli i Norge og søke ny midlertidig oppholdstillatelse. I saker hvor for eksempel personens mindreårige barn har sterk tilknytning til Norge vil resultatet kunne bli at personen får tilbakekalt sitt norske statsborgerskap, men ikke blir utvist, og kan få ny tillatelse med barna på riktig identitet.

Utreisefrist er ikke utvisning

Alle slike vedtak har en utreisefrist, men det er ikke det samme som utvisning. Hvis vedkommende klager på vedtaket til UNE, kan han eller hun bli i Norge til klagen er behandlet. De som har rett til å søke om oppholdstillatelse på nytt grunnlag, kan oppholde seg i Norge mens søknaden behandles

Et varsel er ikke tilbakekall

UDI gir varsel om tilbakekall av statsborgerskap i en rekke saker. Men det fattes ikke vedtak i alle disse sakene. Forhåndsvarsel blir gitt for at den det gjelder skal kunne imøtegå påstander og komme med informasjon som kan opplyse saken ytterligere. Det er flere saker vi velger å ikke gå videre med, for eksempel etter vurdering av ny dokumentasjon eller vektlegging av andre forhold. 

Krever nye opplysninger

All behandling av statsborgersaker gjøres veldig grundig i UDI. For at vi skal åpne en sak om tilbakekall, skal vi ha nye opplysninger som stiller saken i et annet lys enn da vi fattet vedtak om statsborgerskap. Men nye opplysninger i en sak kan også gjøre at eldre ting får betydning i saken.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?