Flere henvendelser om tvangsekteskap


Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse fikk ti prosent flere henvendelser i 2014 enn året før. Teamet mottok 414 saker, mot 372 i 2013. Det går fram av årsrapporten til Kompetanseteamet.

Publisert: 14.07.2015

Sakstyper

  • 30 prosent trusler og vold
  • 22 prosent gjennomført tvangsekteskap
  • 17 prosent frykt for tvangsekteskap
  • 5 prosent frykt for kjønnslemlestelse.               

Det er ikke registrert saker om gjennomført kjønnslemlestelse.

39 prosent av sakene til teamet gjaldt personer under 18 år.

89 prosent av henvendelsene kom fra ulike deler av førstelinjen. Økningen gjelder særlig saker fra UDI og kommunalt barnevern.

Økende kjennskap

At stadig flere søker teamets råd og veiledning henger sammen med at hjelpetjenestene i økende grad kjenner til ordningen, og at tjenestene har bedre kompetanse til å avdekke saker. Likevel er det fortsatt behov for kompetanseheving og kunnskap om håndtering.  

Anbefalinger

I årsrapporten gir teamet en rekke anbefalinger. Her er noen av dem:

  • Botiden i bo- og støttetilbudet bør utvides til 12 mnd. ved særlige behov.
  • Straffelovens § 222 om tvangsekteskap bør endres til også å omfatte utenomrettslige religiøse ekteskap.
  • Temaene tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold bør inngå i grunn- og videreutdanning ved relevante profesjonsstudier.

Hele rapporten og samtlige anbefalinger finner du på IMDIs nettsider (eksternt nettsted)

Faktaboks

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er et nasjonalt tverretatlig fagteam. Det består av representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD) , Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir).

Kompetanseteamets hovedoppgaver er å gi råd og veiledning til hjelpeapparatet, tildele plasser i det nasjonale bo- og støttetilbudet for utsatte unge over 18 år, være kontaktpunkt for UD i utlandssaker, og bidra til kompetanseheving i tjenesteapparatet. I løpet av 2015 skal ansvaret for Kompetanseteamet overføres fra IMDi til Bufdir.