Må raskere gi støtte til traumatiserte barn


Traumatiserte barn blant asylsøkere må identifiseres som sårbare med én gang de kommer til Norge og få egen oppfølging, er anbefalingene fra forskere i en ny rapport UDI har bestilt.

Publisert: 01.06.2015

Forskerne anbefaler i hovedtrekk denne oppfølgingen av familiene med traumatiserte barn:

  • Sørge for færrest mulig flyttinger etter ankomst og gi boforhold som sikrer privatliv.
  • Heve kompetanse om traumer blant ansatte på mottak og øke bemanning ved mottakene.
  • Bedre helsetilbudet til denne gruppa.
  • Bedre fritidstilbudet og tilbudet om barnehage og skole.

- Vi kommer til å sette oss godt inn i rapporten og vurdere hvordan vi skal følge den opp, forteller avdelingsdirektør i UDI Christine Wilberg.

Rapporten er utarbeidet av Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) på oppdrag fra UDI i samarbeid med Helsedirektoratet. Den kommer med anbefalinger både til utlendingssektoren og til helse- og utdanningssektoren.

Arbeid for sårbare grupper

Rapporten er et ledd i et større arbeid UDI har satt i gang for sårbare grupper blant asylsøkere i Norge (lenke til definisjon av sårbare grupper). Arbeidet med rapporten starta etter kritikk fra FNs barnekomité av manglende tilbud til traumatiserte barn som søker asyl.

Boforhold som sikrer privatliv

Forskerne anbefaler at innkvarteringen av barnefamilier med traumatiserte barn skjer i toromsleiligheter og større leiligheter, for å sikre familien privatliv og for å gi barna mulighet til å gjøre lekser i ro i et annet rom enn felles oppholdsareal. Også i dag plasserer UDI i størst mulig grad barnefamilier i egne leiligheter, avhengig av hvilke lokaler man til enhver tid har til rådighet.

Heve kompetansen på traumer i mottak

Ifølge forskerne bør man sette de ansatte i enda bedre stand til å være oppmerksom på spesielle behov hos barn som er traumatisert. I tillegg bør man øke bemanningen, slik at de ansatte får mer tid i hverdagen til å snakke med barna når de har behov for det.

Bedre helsetilbud

I rapporten tar forskerne også for seg områder som faller innunder Helsedirektoratets ansvarsområder, og tar til orde for å innføre en rask helsesjekk av personenes psykiske helse ved ankomst. De anbefaler videre et løp med tilbud om psykologhjelp til traumatiserte barn. UDI har hatt et pilotprosjekt ved Refstad asylmottak med helsescreening som direktoratet har anbefalt å videreføre.

Fritidstilbud og barnehage og skole

Forskerne mener at barna raskt bør komme inn i en normal hverdag og bli kjent med ikke-traumatiserte barn. De anbefaler at også asylsøkende barn skal ha rett til barnehageplass, og få økonomisk støtte til å kunne delta på betalende fritidsaktiviteter som idrettslag og liknende utenfor mottaket de bor i.