Ny ordning med kompetansekartlegging for beboere


En ny ordning med kartlegging av kompetanse blant beboere i ordinære mottak, tilrettelagte avdelinger og ordinære mottak for enslige mindreårige vil bli innført 18. juni 2018. Kartleggingen skjer i et eget system.

Publisert: 25.05.2018 - Sist endret: 29.05.2018

Hva er ordningen?

En del beboere på ordinære mottak, tilrettelagte avdelinger og ordinære mottak for enslige mindreårige får mulighet til å registrere sin kompetanse i et nettbasert skjema. Kompetansekartlegging er et frivillig tilbud til beboere på disse mottakene. Fra før gjelder ordningen alle beboere i integreringsmottak.

Hvem er omfattet?

Beboere på ordinære mottak som har høy sannsynlighet til å få opphold og beboere som har fått oppholdstillatelse og skal bosettes er omfattet av ordningen. Hvilke nasjonaliteter som inngår i gruppen som har høy sannsynlighet til å få opphold bestemmes av UDI. Mottakene vil jevnlig bli oppdatert når en gruppe blir tatt inn eller ut av målgruppen.

Hva er formålet?

Formålet med kartlegging av kompetanse er å gi den enkelte bedre tilpassede tilbud og tjenester som fører til at han/hun raskere kommer i utdanning og arbeid i Norge.

Hvilken informasjon skal beboerne få?

Det er viktig at beboere i ordinære mottak som skal få tilbud om kompetansekartlegging får god informasjon om registreringen og forstår hva opplysningene om deres kompetanse skal brukes til. 

Informasjon om kompetansekartlegging blir lagt til i flere moduler i informasjonsprogrammet for voksne og for barn og unge. I tillegg er det viktig at mottaket gir informasjon om selve skjemaet i forkant av registreringen og hvordan opplysninger om kompetanse blir brukt i bosettings- og integreringsprosessen.

Mer informasjon om kompetansekartlegging, brosjyrer og film på flere språk finner du på IMDIs nettsider (eksternt nettsted).

Under finner du mer om hvilken informasjon om kompetansekartlegging mottaket skal gi som en del av informasjonsprogrammet for voksne og barn og unge.

Modul 1 Vedtakssamtalen

Som en del av velkomstinformasjon skal mottaket informere alle nyankomne beboere om asylprosessen og at saken kan ha to utfall. Mottaket skal informere om at:

 • beboerne som er over 16 år og har høy sannsynlighet til å få opphold (på grunn av landbakgrunn) bør registrere sin kompetanse innen fire uker etter ankomst til mottaket. Beboere med høy sannsynlighet til å få opphold skal få en brosjyre med informasjon om ordningen under velkomstsamtalen. Brosjyrer og film om kompetansekartlegging på ulike språk er lagt ut på IMDis nettsider (eksternt nettsted).
 • beboere som er over 16 år og har fått positivt vedtak bør registrere sin kompetanse så snart som mulig etter de har mottatt vedtaksbrevet fra UDI.

Modul 3 Asylprosessen

Et av temaene i modul 3 er bosetting. Her skal mottaket informere om at beboere over 16 år som kan høy sannsynlighet til å få opphold (på grunn av landbakgrunn) og har fått positivt vedtak oppfordres til å registrere sin kompetanse.
Mottaket skal gi kort informasjon om formålet med kompetansekartleggingen og hvordan opplysninger om kompetanse som beboeren registrerer brukes i bosettings- og integreringsprosessen.

Modul 11 Oppholdstillatelse

Mottaket skal informere om hva formålet med kompetansekartleggingen er, hvilke opplysninger beboeren kan registrere i det elektroniske skjema og hvordan de kan brukes i bosettings- og integreringsprosessen. Mottaket skal dele ut informasjonsbrosjyre til de beboerne som ikke har fått den/ikke har registrert kompetansen sin ennå.

Hvordan blir opplysningene brukt?

Informasjon om den enkeltes kompetanse skal gi kommuner og andre offentlige aktører et godt grunnlag for utforming av tilbud og tjenester til den enkelte slik at han/hun blir raskere selvhjulpen. «Tilbud og tjenester» er aktiviteter i regi av offentlige instanser som kan gis før og etter bosetting.

Opplysninger om kompetanse kan brukes som grunnlag for:

 • IMDis valg av bosettingskommune
 • kartleggings- og veiledningssamtaler i regi av karrieresenter, kommunen eller Nav
 • utvikling av individuell plan i introduksjonsprogram
 • tilpassing av introduksjonsprogram eller andre opplæringstilbud
 • tilpassing av arbeidsmarkedstiltak
 • godkjenning av kompetanse

Hvilke oppgaver får mottaket?

I forbindelse med innføringen av det nye systemet for kompetansekartlegging får ordinære mottak nye oppgaver:

 • informere om kompetansekartleggingen
 • generere koder som beboere trenger for å logge seg inn
 • bistå beboere som trenger hjelp til å registrere sin kompetanse i skjemaet

Registrering i Sesam

Mottaket trenger ikke lenger registrere opplysninger om kompetanse, utdanning og arbeidserfaring i Sesam som en del av bosettingsforberedende arbeid.

Hvis mottaket trenger å registrere informasjon om utdanning, arbeidserfaring og annen kompetanse i Sesam som de har behov for i arbeidet med beboermedvirkning, er det fortsatt mulig.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?