Økt andel asylsøkere blant dem som får hjelp av kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse


Det tverretatlige Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse mottok 399 henvendelser i 2015. 30 prosent gjaldt personer som hadde en sak til behandling hos utlendingsforvaltningen. Dette melder Kompetanseteamet i sin årsrapport.

Publisert: 17.06.2016

Årsrapporten for 2015 (eksternt nettsted) viser blant annet utfordringer knyttet til barneekteskap. I et utdrag står det:

"Kompetanseteamet merket seg at henvendelser som gjelder asylsaker økte i 2015 på bakgrunn av den høye asylankomsten. Totalt søkte 31 145 personer om beskyttelse i fjor. 5297 av disse var enslig mindreårige asylsøkere. 10 536 var syrere og 6987 afghanere. Teamet erfarte en økning av henvendelser vedrørende syrere, og det er grunn til å tro at økningen vil fortsette i 2016. Majoriteten av henvendelsene gjaldt barneekteskap."

UDI har et bevisst forhold til problematikk knyttet til tvangsekteskap, inkludert barneekteskap, vold og kjønnslemlestelse. De siste tre årene har vi sammen med asylmottakene vært den instansen som melder inn flest saker til kompetanseteamet. I 2015 var det UDI som meldte inn 23 prosent av teamets saker.

UDI inngår i en tverretatlig arbeidsgruppe sammen med Bufdir og Politiets Utlendingsenhet (PU) hvor vi utarbeider retningslinjer for håndtering av barneekteskapssakene.

Flest saker på tvangsekteskap og trusler eller vold

De fleste henvendelsene til kompetanseteamet gjaldt frykt for eller gjennomført tvangsekteskap (40 prosent), og trusler eller vold (32 prosent). I tillegg har det også de siste årene vært en klar økning i antall henvendelser om barn og unge som har blitt etterlatt i utlandet mot sin vilje.

 

 

Hovedbekymring ved første henvendelse til kompetansetteamet, i prosent

38 prosent av sakene teamet veiledet i gjaldt unge under 18 år.

Fakta om kompetanseteamet

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (eksternt nettsted) er et nasjonalt tverretatlig fagteam. Det består av representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir).

Kompetanseteamets hovedoppgaver er å gi råd og veiledning til hjelpeapparatet, tildele plasser i det nasjonale bo- og støttetilbudet for utsatte unge over 18 år, være kontaktpunkt for UD i utlandssaker, og bidra til kompetanseheving i tjenesteapparatet. I 2015 ble ansvaret for Kompetanseteamet overført fra IMDi til Bufdir.