Opplæring i norsk og «Norsk kultur og norske verdier» blir obligatorisk for asylsøkere i mottak


Fra og med 1. september 2018 får asylsøkere som bor i mottak plikt til å delta i både norskopplæring og opplæring i norsk kultur og norske verdier. Kommunen får også plikt til å tilby opplæringen.

Publisert: 30.08.2018

Asylsøkere får plikt til å delta i opplæringen. Plikten går ut på at de skal gjennomføre opplæringen kort tid etter ankomst til landet og få grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet. 

Det er ingen sanksjoner hvis asylsøkeren ikke oppfyller sin plikt til å delta i opplæringen.

Disse har plikt til å delta i opplæringen

Fra og med 1. september 2018 får asylsøkere over 16 år som bor i mottak plikt til å delta i norskopplæring og opplæring i norsk kultur og norske verdier. Plikten gjelder for de som kommer i målgruppen etter 1. september 2018 og er registrert som beboere på et mottak i kommunen. 

Plikten gjelder beboere i ordinære mottak, integreringsmottak og alternativ mottaksplassering. 

Hvem gjelder ikke ordningen for? 

Beboere i ankomstsenter og transittmottak har ikke plikt til å delta i opplæringen. 

Disse gruppene har heller ikke plikt til å delta i opplæringen: 

  • asylsøkere som er omfattet av 48-timers-prosedyren
  • asylsøkere som er omfattet av Dublin-prosedyren
  • asylsøkere over 18 år som har blitt nektet realitetsbehandling av søknad om oppholdstillatelse
  • asylsøkere som har fått vedtak fra UDI som avslag eller innvilgelse av søknad om oppholdstillatelse 

Kommunens plikt

Kommunen skal sørge for opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske verdier så snart som mulig etter at asylsøkerne plikten gjelder, er registrert i et mottak i kommunen. 

Kommunen har oversikt over hvem i deres område som er i målgruppen for opplæringen, og vil i et register (NIR) se at en beboer går ut av målgruppen dersom han eller hun får av avslag på søknaden sin om beskyttelse.

IMDi betaler tilskudd til kommunen for beboere som er i målgruppen for opplæringen.

Mulighet for asylsøkere til å søke om fritak

Kommunen kan gi fritak fra opplæringen hvis:

  • det er særlige helsemessige eller andre tungtveiende grunner
  • asylsøkeren deltar i opplæring i norsk etter opplæringsloven 

Asylsøkere må søke kommunen om fritak.

Hva betyr endringer for mottakene?

Et mottak skal i samarbeid med vertskommunen sin informere beboere om plikten til å delta i opplæringen og muligheten til å søke om fritak fra opplæringen. 

Mottakene bør ta kontakt med vertskommunen sin og avklare detaljer rundt ordningen før 1. september.

Tidligere ordning

Frem til 1. september 2018 har ordningen med opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske verdier vært frivillig for asylsøkere å delta på. Det har også vært en frivillig oppgave for kommunene å tilby opplæringen, med unntak av kommuner med integreringsmottak. Målgruppen for ordningen har vært asylsøkere over 16 år som har bodd i ordinære mottak, integreringsmottak eller et tilpasset botilbud i en kommune etter avtale med Utlendingsdirektoratet (alternativ mottaksplassering), som ikke har fått endelig vedtak.

Mer informasjon

Mer om Opplæring i norsk kultur og norske kan du lese her.

Mer om opplæring i norsk for asylsøkere kan du lese på IMDis nettsider (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?