Sjeldent vold og trusler i asylmottak


Alvorlige voldstilfeller forekommer sjelden, men UDI og mottakene kan gjøre mer for å bedre håndteringen og forebyggingen av mottaksvolden, ifølge en rapport bestilt av UDI.

Publisert: 14.01.2015

I 2007 gjennomførte UDI en kartlegging av vold og trusler i asylmottak, som viste at det var generelt lite vold i mottakene. I årene etter 2007 har det skjedd store endringer på mottaksfeltet, og UDI har derfor ønsket en oppdatert undersøkelse.

Rapporten «Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak» er bestilt av UDI og gjennomført av Proba samfunnsanalys (eksternt nettsted) i samarbeid med Kriminalomsorgens utdanningssenter (Krus) (eksternt nettsted).

Fortsatt lite vold i mottakene

Ved de fleste mottakene forekommer det relativt sjelden alvorlige voldsepisoder. Verbal vold i form av utskjelling og trusler er langt vanligere enn fysisk vold, heter det i rapporten.

De fleste av ofrene for fysisk vold er andre beboere. Ansatte eller personer utenfra mottakene utsettes sjelden for fysisk vold.

Undersøkelsen viser også at det ikke er mer vold i mottakene nå, enn det som var tilfellet i 2007.

Ulike voldsformer

I kartleggingen av voldshendelser er det gjort en inndeling av vold og trusler i ulike voldsformer. I tillegg til fysisk vold så forskerne på forekomst av trusler, hærverk, selvskading / selvmord og mobbing.

Basert på en spørreundersøkelse blant mottakslederne, anslår rapporten at det til sammen var om lag 150 hendelser med fysisk vold i mottakene i 2012. I samme periode var det 390 hendelser med hærverk og 560 hendelser med verbal vold eller trusler.

- Jeg er glad for å se at det fortsatt er få alvorlige tilfeller av fysisk vold i mottakene, men det er klart at dette er et område der vi må gjøre alt vi kan for å få tallene så lave som mulig. Selv om rapporten viser at vold ikke er et stort problem for mottakene i hverdagen, kan det være svært alvorlig for dem det rammer. Denne rapporten er viktig for oss i det forebyggende arbeidet, sier direktør Christine Wilberg i UDIs region- og mottaksavdeling.

Gjengangere

De ansatte ved mottakene opplever at voldshendelser kan skje hyppigere i perioder, og at det har sammenheng med beboersammensetningen på mottaket. Enkelte beboere kan være gjengangere, og i perioder kan det oppstå spenninger mellom noen beboergrupper. Ved ordinære mottak ser det ut som at beboere med endelig avslag er gjerningspersoner noe oftere enn andre beboere.

Rapporten viser også at mye av den volden som forekommer utløses av «hverdagskonflikter», som for eksempel krangling om hvilken TV-kanal beboerne skal se på.

Ønsker klarere rutiner for varsling til UDI

Rapporten peker på at mottakene har ulike systemer for avviksregistrering. De har også ulik praksis når det gjelder hva som rapporteres til UDI. Ifølge rapporten bør praksisen på mottakene være enhetlig og det bør utarbeides klare kriterier for hvilke hendelser som skal rapporteres til UDI.

Viktig å unngå unødvendig byråkrati

UDI har de senere årene satt i verk tiltak som skal bidra til å løse og forebygge konflikter i mottak. Blant annet voldsforebyggende kurs for beboere og ansatte, og styrket innsats i returarbeidet. Mange av mottakene påpeker nytten av slike tiltak.

Det er samtidig en erfaring at økte krav til drift, og flere pålagte oppgaver fører til økte krav til rapportering. Mer tid brukt på administrasjon, gir mindre tid til kontakt med beboerne. Forfatterne av rapporten er derfor skeptiske til at UDI skal øke omfanget av instrukser som fører til mer administrativt arbeid i mottakene.

- Dette er vi klar over. I nært samarbeid med driftsoperatører og mottakene håper jeg vi kan finne løsninger som hele tiden ivaretar beboerne på en best mulig måte, sier Christine Wilberg.

Mulige tiltak og forbedringer

  • Rapporten lister opp en rekke muligheter for bedring av det forebyggende arbeidet og håndteringen av vold og trusler i mottakene. Dette er noen av innspillene:
  • Styrke retur og bosettingsarbeidet, for å korte ned botiden i mottak
  • Gi beboerne mer og bedre informasjon, slik at de i større grad forstår asylprosessen og hvilke regler som gjelder ved mottakene
  • Bedre rutiner for rapportering til UDI når hendelser inntreffer.
  • Mottakene etterlyser bedre muligheter for å plassere personer som er syke eller har en vanskelig atferd i mer egnede mottak. Mottakene opplever at de over lang tid blir sittende med vanskelige beboere som de ikke klarer å håndtere. Det må bli tydeligere for mottakene hva som kvalifiserer til plasser i de tilrettelagte avdelingene (TA).
  • Med tanke på voldsrisiko tyder ikke erfaringene fra mottak på at det er hensiktsmessig å ha egne mottak for personer med avslag.

Rapportgrunnlaget

Rapporten er basert på spørreundersøkelser, intervjuer og dokumentgjennomgang. Det er blant annet gjennomført spørreundersøkelser med lederne ved asylmottakene og et utvalg ansatte. Proba har besøkt 14 mottak hvor ledere og ansatte har blitt intervjuet. I åtte av mottakene ble også beboere intervjuet. I tillegg har det blitt gjennomført intervjuer med relevante aktører i UDI og blant samarbeidspartnere.

Se hele rapporten "Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak (2014)"