Økonomiske ytelser


Dersom kommunen aksepterer å ta ansvar for personer som bor privat, betaler UDI et månedlig tilskudd til kommunen på kr 17 552 per person, som skal dekke personenes økonomiske ytelser til livsopphold og boutgifter. Satsene for tilskuddet til kommunene er fastsatt i Statsbudsjettet. 

Tilskuddet er en kompensasjon for de utgiftene kommunen får til lovpålagte tjenester når de overtar ansvaret for personer som er omfattet av ordningen.  

Private uten avtale med kommune 

Private som stiller en bolig til disposisjon, eller personer fra Ukraina som bor privat, får ingen kompensasjon med mindre de har en avtale med kommunen.