Kommunenes forpliktelser


Personer på alternativ mottaksplass har rett til å få informasjon, råd og veiledning fra kommunen.  

Kommuner som inngår avtale om alternativ mottaksplass, må 

  • etablere gode rutiner for å identifisere særlige sårbare personer  
  • følge dem opp, spesielt med tanke på eventuelle utnyttelsessituasjoner     

Personer på alternativ mottaksplass har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen, og har også krav på omsorgstjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven.  

Tilskuddsmidlene skal dekke barnehageplasser som kommunen skal tilby.