Hvordan jobbe sammen med frivillige organisasjoner?


Økt aktivitet bidrar til bedre integrering og motvirker at beboerne blir passive.

Viktige sosiale nettverk

De frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle i å skape kontakt mellom lokalsamfunn og nyankomne flyktninger, og bidrar til å skape sosiale nettverk rundt felles aktiviteter og interesser.

Kultur-, forenings- og organisasjonsliv gir muligheter for beboere i asylmottak til å bli kjent med nordmenn og bli involvert i aktiviteter som gir trivsel, mening og tilhørighet i et lokalmiljø.  

Avtaler med frivillige organisasjoner og lag

For å skape gode rammer for samarbeid lokalt, har UDI inngått intensjonsavtaler med flere landsdekkende organisasjoner. Avtalene skal bidra til at beboerne får mulighet til å velge mellom flere ulike aktiviteter og aktivitetstilbudet skal være tilpasset til beboernes behov. Avtalene kan også ha en positiv effekt på beboernes mulighet til å praktisere norsk og blir bedre kjent med det norske samfunnet.

 UDI har inngått intensjonsavtaler med:

  • Norges Røde Kors
  • Norges idrettsforbund
  • Fotballforbundet
  • Norsk Folkehjelp
  • Redd Barna
  • Caritas
  • Norske Kvinners Sanitetsforening
  • Frelsesarmeen
  • Den norske kirke
  • Kirkens Bymisjon

Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak

IMDi gir tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (eksternt nettsted) som er registrert i Frivillighetsregisteret (i Brønnøysundregistrene) (eksternt nettsted). Formålet med ordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere. Målgruppen for ordningen er innvandrere (både voksne og barn), inkludert beboere i mottak.

Tilskuddsordningen til IMDi kommer i tillegg til en tilskuddsordning som UDI forvalter og som er rettet spesielt mot barn som bor i mottak: «Aktiviteter for barn i mottak».

Ressurser for deg som jobber i mottak

Hvis du vil vite mer om frivillige organisasjoners innsats knyttet til asylmottak og integrerings- og bosettingsprosessen, kan du lese en rapport publisert av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (UiO) «Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016 (eksternt nettsted)».

Det finnes også en nasjonal nettportal for rekruttering av frivillige til oppdrag i frivillige organisasjoner og frivillighetssentraler, kalt Frivillighet Norge. (eksternt nettsted)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?