Opplæring i norsk språk, kultur og verdier


Asylsøkere som bor i mottak har nå lovfestet rett og plikt til å delta i opplæring i norsk språk og opplæring i norsk kultur og norske verdier.

For å få grunnleggende norskkunnskaper skal asylsøkere gjennomføre opplæringen på 175 timer i norsk språk (eksternt nettsted). De skal også få opplæring i norsk kultur og verdier i til sammen 50 timer på et språk de forstår.  (eksternt nettsted)Opplæringen skal skje kort tid etter at de har kommet til Norge.

Opplæringen i norsk kultur og norske verdier kommer i tillegg til både informasjonsprogrammet i regi av mottaket og opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap etter introduksjonsloven i regi av kommunen. (eksternt nettsted)

Hva skal mottaket gjøre?  

Du som jobber i mottak spiller en viktig rolle i å legge til rette for denne obligatoriske opplæringen. Mottaket skal samarbeide med kommunen der mottaket ligger om å gi informasjon om ordningen så tidlig som mulig. 

I tillegg skal mottaket i samarbeid med kommunen informere beboerne om rett og plikt til å delta i opplæringen og muligheten til å søke om fritak. 

Disse beboerne har plikt til å delta i opplæringen  

  • beboere over 16 år i ordinære mottak, inkludert mottak for enslige mindreårige, integreringsmottak og alternativ mottaksplassering.  
  • de som kom i målgruppen etter 1. september 2018 og er registrert som beboere på et mottak i kommunen.  

Mulighet for asylsøkere til å søke om fritak 

Asylsøkere må søke kommunen om fritak. Kommunen kan gi fritak fra opplæringen hvis: 

  • det er særlige helsemessige eller andre tungtveiende grunner 
  • asylsøkeren deltar i opplæring i norsk etter opplæringsloven  

Hvem gjelder ordningen ikke for?  

Beboere i ankomstsenter og transittmottak har ikke plikt til å delta i opplæringen. Les mer om hvem som ikke er omfattet av ordningen på  (eksternt nettsted)IMDis nettsider. (eksternt nettsted)

Kommunens plikt

Kommunen skal sørge for opplæring i norsk så snart som mulig etter at asylsøkerne plikten gjelder, er registrert i et mottak i kommunen.  

Kommunen har oversikt over hvem i deres område som er i målgruppen for opplæringen, og vil i et register (NIR) se at en beboer går ut av målgruppen dersom han eller hun får av avslag på søknaden sin om beskyttelse. 

IMDi betaler tilskudd til kommunen for beboere som er i målgruppen for opplæringen.

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?