Hva er midlertidig alternativ mottaksplass?


Alternativ mottaksplass betyr at du kan bo i en vanlig bolig, i stedet for på asylmottak eller akuttinnkvartering som UDI tilbyr. 

UDI har en utvidet ordning for midlertidig alternativ mottaksplass for ukrainere som er i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse, som bor privat eller andre steder i kommuner frem til de blir bosatt. 

For å søke om midlertidig alternativ mottaksplass, må du ha registrert deg hos politiet og fått DUF-nummer og d-nummer. Du må også ha funnet et sted å bo i en kommune. Eksempler på steder å bo kan være 

  • hos familiemedlemmer som er bosatt i en kommune
  • hos andre private personer som har tilbudt et sted å bo 
  • bolig som er formidlet av frivillige organisasjoner, eller kommunen, og som ikke er en del av mottakssystemet. 

Enslige mindreårige er ikke omfattet av den utvidede ordningen for midlertidig alternativ mottaksplass. Hvis du er enslig mindreårig asylsøker, kan du søke om alternativ mottaksplass etter den vanlige (ordinære) ordningen.  

Slik søker du på den utvidede ordningen for midlertidig alternativ mottaksplass 

Her finner du informasjon om hvordan du kan søke om midlertidig alternativ mottaksplass.

Kommunen må si ja til at du kan bo i kommunen. Når UDI har mottatt søknaden, tar vi kontakt med kommunen for å spørre om de vil akseptere søknaden om midlertidig alternativ mottaksplass. Hvis du allerede har kontaktet kommunen på forhånd, kommunen har akseptert søknaden og signert på søknadsskjemaet, vil UDI fatte vedtak. Du må ikke forlate akuttinnkvarteringen før du har avtalt flyttedato med kommunen. 

Kommunene velger om de gir personer tillatelse til å bo på alternativ mottaksplass eller ikke. Hvis kommunen ikke aksepterer henvendelsen, får du avslag på søknaden. Du vil fortsatt ha rett til plass på akuttinnkvartering eller asylmottak. Hvis du får innvilget alternativ mottaksplass av UDI og kommunen, kan du få penger til boutgifter og livsopphold fra kommunen.