UDI flytter mindreårige i sommerferien


UDI har tidligere i vinter utsatt å legge ned flere asylmottak for enslige mindreårige, slik at beboerne ikke måtte flytte midt i et skoleår. Fra 1. mai varsles elleve mottak om at de legges ned i sommerferien.

Published: 20.04.2017

I mange mottak for enslige mindreårige har det vært en del uro det siste halvåret. For å legge forholdene best mulig til rette, har UDI utsatt å si opp avtaler med flere asylmottak for mindreårige tidligere i vinter.

– Vi ønsker at de mindreårige skal ha en så god hverdag som mulig. Så langt det lar seg gjøre, prøver vi derfor å unngå å flytte barn og unge midt i et skoleår. Når vi nå sier opp avtalen med elleve mottak, vil flyttingen kunne skje i løpet av sommerferien, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI. Men hun understreker at UDI vil jevnlig gjennom hele året vurdere mottakskapasiteten for å oppfylle kravene til effektiv drift.

Fløtre takker driftsoperatører, mottak og lokalsamfunnene for å ha gjort en stor innsats med å huse asylsøkere, samt frivillige organisasjoner som har organisert aktiviteter for beboerne.

Flyttingen vil skje over noe tid og UDI legger opp til en størst mulig grad av forutsigbarhet for hver enkelt beboer.

Stadig færre beboere

I tillegg varsles seks ordinære mottak om at avtalene sies opp. Totalt sier UDI opp 445 plasser for mindreårige og 1 030 ordinære plasser.

Siden mars i fjor har antallet beboere i alle mottak sunket fra 26 400 til 10 300 ved utgangen av mars i år. Årsaken er at det stadig kommer færre asylsøkere til Norge, og flere av beboerne blir enten bosatt i kommunene eller må reise ut av Norge.

Antall plasser og beboere siste året

Graf som viser antall beboere og antall plasser pr måned fra februar 2016 til mars 2017

 

Mottak for enslige mindreårige som legges ned
MottakPlasser DriftsoperatørKommune
 Hemsedal mottak 40 Hemsedal statlige mottak as Hemsedal
 Røros mottak 28 Røros kommune Røros
 Røvika mottak 40 Nord Norsk mottakssenter as Fauske
 Bjerka mottak 40 Hoff Holding Helgeland as Hemnes
 Hamnvik mottak 42 Mottak as Ibestad
 Vensmoen mottak 50 Mottaksdrift Nor as Saltdal
 Elvemo mottak 50 GTP as Skånland
 Lindesnes mottak 35 MD Solutions as Lindesnes
 Tvedestrand mottak 40 Link as Tvedestrand
 Kvinesdal mottak 40 Lopex mottak as Kvinesdal
 Lindås mottak 40 Norsk Mottaksdrift as Lindås
Ordinære mottak som legges ned
MottakPlasserDriftsoperatørKommune
Volsdalen statlige mottak 240 Link as Ålesund
Skiboth mottak 160 Skibotn mottak as Storfjord
Kristiansand III 150 Kristiansand kommune Kristiansand
Porsgrunn mottak 150 Stiftelsen SANA Porsgrunn
Gjesdal mottak 180 Stiftelsen SANA Gjesdal
Sund mottak 150 Hero Norge as Sund

Når disse kontraktene er avsluttet i løpet av sommeren, har UDI følgende antall mottak

Fylke Ordinære mottakEMA-mottakTransittEMA-transittIntegrerings-mottakAnkomst-senter
Østfold 1   1  1   1
Buskerud 2 2 1      
Oppland 2 2        
Hedmark 3          
Oslo     2   1  
Akershus 2     1    
Vestfold 1       1  
Telemark 3 1        
Aust-Agder 1 2        
Vest-Agder 4 5     1  
Rogaland 4 2        
Hordaland 3 1        
Sogn og Fjordane 4 1        
Møre og Romsdal 3 4        
Sør-Trøndelag 2          
Nord-Trøndelag 3 4     1  
Nordland 5 5      
Troms 5 3        
Finnmark        

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39 000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI 10 700 plasser. I tillegg kommer ankomstsenteret med tusen plasser i Østfold.

UDI følger et økonomisk krav om at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk. Gitt den gjeldende prognosen for 2017 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom hele året ytterligere justere ned mottakskapasiteten. Dette er fjerde gang UDI legger ned mottak så langt i år. I mars fikk fem mottak varsel om nedleggelse.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?