Færre beboere i mottak


UDI har i juni sagt opp to avtaler om drift av mottak for enslige mindreårige.

Published: 24.11.2017 - Last changed: 21.06.2018

De to mottakene som dermed må legge ned driften innen utgangen av september, er:

  • Modum mottak for enslige mindreårige med 40 plasser drevet av Modum statlige mottak as
  • Gibostad statlige mottak for enslige mindreårige med 40 plasser i Lenvik drevet av LINK

Når disse to kontraktene løper ut 30. september, har UDIs regioner fire-seks mottak hver. I tillegg kommer transitt-, integreringsmottak og ankomstsenteret. UDI ønsker en geografisk spredning av de ulike asylmottakene over hele landet, men fordi flere hensyn må tas, blir det en ujevn nedtrapping mellom fylkene.

I midten av juni bodde det i alt 3 883 personer i UDIs mottak.

UDI har kontrakt med tre typer driftsoperatører: private, kommuner og organisasjoner. Kommunene driver fortsatt tre av ti ordinære mottak. Høsten 2016 var det bare to av ti ordinære mottak som var drevet av kommuner. Tilsvarende har antall privatdrevne ordinære mottak gått ned fra 65 til 52 prosent. Antallet drevet av organisasjoner har variert i mindre grad og ligger på rundt 17 prosent (om lag to av ti).

Når disse kontraktene er avsluttet, har UDI følgende antall mottak

Fylke Ordinære mottakEMA-mottakTransittEMA-transittIntegrerings-mottakAnkomst-senter
Østfold 1      1   1
Buskerud     1      
Oppland 2          
Hedmark 1          
Oslo     1      
Akershus 1          
Vestfold         1 *)  
Telemark 1          
Aust-Agder 1          
Vest-Agder 1 1     1  
Rogaland 2          
Hordaland 2          
Sogn og Fjordane            
Møre og Romsdal 2 1        
Trøndelag 2 1     1 *)  
Nordland 1       1 *)  
Troms 2 1        
Finnmark            
Totalt 19 4 2 1 4 1

*) Disse mottakene har både en integrerings- og en ordinær avdeling.

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39 000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI cirka 4 700 plasser. I tillegg kommer ankomstsenteret i Østfold.

UDI styrer mot at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk. Gitt den gjeldende prognosen for 2018 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom 2018 ytterligere justere ned mottakskapasiteten. Dette gjelder også mottak for enslige mindreårige.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?