Gode tiltak for barn i mottak


UDI har fordelt om lag 15 millionar kroner til drygt 180 aktivitetar for barn i mottak over heile landet.

Published: 02.07.2015 - Last changed: 09.12.2014

Formålet med ordninga er å bidra til at barn i statlege mottak får ein meiningsfull kvardag og ein så normal barndom som mogleg. Det er blant anna eit mål at barna skal vere i fysisk aktivitet, og at dei skal lære seg ferdigheiter gjennom forskjellige aktivitetar.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som fastset regelverket for tilskotsordninga.

Utlendingsdirektoratet har tildelt midlar til frivillige organisasjonar, kommunar og mottak over heile landet.

Den fullstendige lista over dei aktivitetane som har fått støtte i 2015 (excel, 22 kB).

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?