Hjelpeorganisasjoner kilde til kunnskap om assistert retur


– Det siste året har vi merket at vi har fått mer kunnskap om retur, og hvordan dette kan være en mulighet for noen av dem vi møter, sier prosjektleder Petra Kjellen Brooke i Frelsesarmeen.

Published: 07.10.2016

Frelsesarmeen og Caritas er blant organisasjonene som har mottatt tilskudd fra UDI til å drive med retur- og tilbakevendingstiltak. Tiltakene skal bidra til at personer med endelig avslag på søknaden sin om beskyttelse og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge returnerer til hjemlandet. 

– Prosjektet fungerer godt, sier Brooke i Frelsesarmeen.

Et godt alternativ til ulovlig opphold

Frelsesarmeen møter målgruppen gjennom sine korps, slumstasjoner, velferdssentre og lavterskeltilbud med mat og klær rundt om i landet. De driver også med oppsøkende virksomhet i de større byene. De tilbyr veiledning og praktisk hjelp i ulike spørsmål, og inkluderer nå informasjon om assistert retur som et alternativ til ulovlig opphold i møter med asylsøkere med avslag eller som av andre årsaker ikke har lovlig opphold i landet. 

– Kjennskapen og akseptansen for at vi informerer om frivillig retur har blitt større i organisasjonen. Å arbeide med dette har gitt oss større forståelse for hva som skal til for at vedkommende kan lykkes i hjemlandet etter en eventuell retur og hvordan vi kan bidra inn i et reintegreringsarbeid der, legger Brooke til. 

– Vårt mål er at vi skal være gode på de muligheter som finnes for den enkelte som lever i en fastlåst situasjon. 

Frivillige og andre ideelle organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner kan få støtte til såkalte retur- og tilbakevendingstiltak gjennom tilskuddsordningen til UDI. Også privatpersoner kan søke hvis de ikke har noen fortjeneste på prosjektet. 

Målrettet opplysningsarbeid

I 2014 fikk Radio Latin-Amerika, en lokalradio i Oslo rettet mot lyttere med innvandrerbakgrunn, tilskudd for å lage en programserie om mennesker uten lovlig opphold i Norge. Programmene besto av intervjuer med frivillige organisasjoner som jobbet med målgruppen, IOM og UDI

– De frivillige organisasjonene hjelper migranter uten lovlig opphold med ulike tjenester som mat, klær, overnatting, helsetjenester og rådgivning. Deres erfaringer er viktig for å få bedre innsikt i hvordan en kan hjelpe mennesker uten lovlig opphold til å komme seg ut av en ofte fastlåst situasjon, sier Hans Dahle, daglig leder i Radio Latin-Amerika.

 – Samtidig var dette et opplysningsprogram ment for å nå ut til migranter, og til nettverket som hjelper dem. Vi ønsket ikke minst at flere skulle blir kjent med ordningen med assistert retur og reintegrering i hjemlandet. Vi ønsket å opplyse om hvor og hvordan de kunne få hjelp, fortsetter han. 

Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) og Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) mottar også støtte til informasjonstiltakog veiledningstiltak om assistert retur. De arrangerer blant annet. informasjonsmøter og jobber med å nå ut med informasjon til innvandrermiljøer, samarbeidspartnere, offentlige etater og trosmiljøer. 

FAKTA: Retur og tilbakevending

  • Assistert retur er en ordning der de som får avslag på søknaden sin om beskyttelse (asyl), eller trekker søknaden sin kan få hjelp og økonomisk støtte til å reise hjem og etablere seg på nytt i hjemlandet. Assistert retur er et alternativ til å bli sittende i Norge uten lovlig opphold med en risiko for å bli tvangsreturnert av politiet og bli utvist fra Schengen-området.
  • Tilbakevending er en ordning der personer som har oppholdstillatelse i Norge, men ønsker å flytte tilbake til hjemlandet sitt, kan søke om støtte fra norske myndigheter til dette.