Nå kan du søke om tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak


I 2017 fordeler UDI 450 000 kroner til retur- og tilbakevendingstiltak. Tiltak kan få støtte hvis de bidrar til at personer som oppholder seg utenfor mottak og ikke har lovlig opphold i Norge, returnerer uten tvang.

Published: 04.07.2017

Regelverket for tilskuddsordningen er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet (eksternt nettsted).

Hvem kan få støtte?

Frivillige organisasjoner og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter kan få (eksternt nettsted) støtte til tiltak . For å bli regnet som en frivillig organisasjon, må organisasjonen være registrert i frivillighetsregisteret. (eksternt nettsted)

Enkeltpersoner kan søke om støtte. Offentlige etater og kommuner kan ikke få støtte. Bedrifter, næringsdrivende, eller driftsoperatører for asylmottak kan ikke få støtte.  

Hvilke kriterier vil søkere blir vurdert etter?

UDI kommer til å legge vekt på hvilke tiltak som har størst mulighet til å bidra til å fremme frivillig retur eller tilbakevending. I vurdering av søknadene prioriteres:

  • Tiltak som i størst grad gir måloppnåelse vurdert opp mot tilskuddets størrelse.
  • Tiltak som retter seg mot personer som ikke bor på asylmottak.
  • Tiltak som er nyskapende. 

Hvordan kan du søke om tilskudd?

Det er ikke et eget søknadsskjema for tilskuddsordningen. Du må skrive søknaden som et brev.

Send søknaden som e-post eller i posten innen 18. august

Søknadsfristen er 18. august 2017.

Du må signere søknaden. Merk søknaden med «Søknad om tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak». Send søknaden enten som e-post eller som brev i posten.

E-post: udi@udi.no

Post:

Utlendingsdirektoratet
Region- og mottaksavdelingen
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Kontaktperson i UDI: Sigrid Archer, e-post siar@udi.no.

Se regelverk for tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak for mer informasjon om ordningen og tildelingskriterier (eksternt nettsted).