Nå kan du søke om tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak


I 2018 skal UDI fordele 1 million kr i tilskudd til frivillige organisasjoner. Pengene skal gå til organisasjoner som gir informasjon om retur til personer uten lovlig opphold som bor utenfor asylmottak.

Published: 04.07.2017 - Last changed: 25.05.2018

Tiltak kan få støtte hvis de bidrar til at personer som oppholder seg utenfor mottak og ikke har lovlig opphold i Norge, returnerer uten tvang. 

Regelverket for tilskuddsordningen er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet (eksternt nettsted).

Hvem kan få tilskudd?

Frivillige organisasjoner og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter kan få støtte til tiltak. For å bli regnet som en frivillig organisasjon, må organisasjonen være registrert i frivillighetsregisteret.

Enkeltpersoner kan søke om støtte. Offentlige etater og kommuner kan ikke få støtte. Bedrifter, næringsdrivende, eller driftsoperatører for asylmottak kan ikke få støtte.  

Hvilke kriterier vil søkere blir vurdert etter?

UDI kommer til å legge vekt på hvilke tiltak som har størst mulighet til å bidra til å fremme frivillig retur eller tilbakevending. I vurdering av søknadene prioriteres:

  • Tiltak som i størst grad gir måloppnåelse vurdert opp mot tilskuddets størrelse.
  • Tiltak som retter seg mot personer som ikke bor på asylmottak.
  • Tiltak som er nyskapende. 

Hvordan kan du søke om tilskudd?

Det er ikke et eget søknadsskjema for tilskuddsordningen. Du må skrive søknaden som et brev.

Send søknaden som e-post eller i posten innen 25. juni

Søknadsfristen er 25. juni 2018.

Du må signere søknaden. Merk søknaden med «Søknad om tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak». Send søknaden enten som e-post eller som brev i posten.

E-post: udi@udi.no

Post:

Utlendingsdirektoratet
Region- og mottaksavdelingen
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Kontaktperson i UDI: Vibeke Jørgensen, e-post vij@udi.no.

Se regelverk for tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak for mer informasjon om ordningen og tildelingskriterier (eksternt nettsted).

Anbudskonkurranse

Vi har også en anbudskonkurranse for informasjonsarbeid om retur.

 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?