Økt bosetting gir færre asylmottak


UDI sier opp avtaler for 1 480 mottaksplasser før 1. september, noe som innebærer at ytterligere sju ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere legges ned i løpet av året.

Published: 25.08.2017 - Last changed: 04.09.2017

(Saken er oppdatert etter at UDI ikke sier opp kontrakten med Solbakken mottak i Flora.)

Bakgrunnen er at det fortsatt kommer få asylsøkere til Norge.

- I tillegg er det flere mottak for enslige mindreårige som har mer ledig kapasitet enn forventet. Det skyldes blant annet at enslige mindreårige, som har fått opphold, nå kan bosettes i en kommune selv om deres identitet er udokumentert, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre.

God kvalitet

Alle mottakene som UDI nå benytter etter det siste året med nedbygging, har god kvalitet på tjenestetilbudet.

- Det betyr at når vi nå legger ned enda flere mottak, vil dette også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene. Det er synd, men samtidig er det ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å betale for plasser som ikke er i bruk, sier Fløtre.

Integreringsmottak, mottak som har tilrettelagte avdelinger og pilotmottak for kompetansekartlegging/selvregistrering skal ikke avvikles. De regionene som har avdeling for enslig mindreårige (EM) tilknyttet et ordinært mottak, opprettholder i utgangspunktet en slik avdeling. Beredskap, evnen til raskt å kunne bygge opp mottakskapasitet, er vektlagt særskilt. I den samlede vurderingen av mottakenes kvalitet inngår også returarbeid. Fordelingen mellom ulike typer driftsoperatører er vurdert på landsbasis i tråd med Stortingets vedtak i juni i år. 

Sier opp 16 mottak

UDI sier opp kontrakter for drift av 1 160 ordinære plasser i sju mottak:

 • Hamar, 140 plasser, Ormseter AS
 • Hemsedal statlig mottak, 150 plasser, Hemsedal Statlig mottak as  (VAM AS)
 • Jarlen, Hemne, 180 plasser, Hero Norge AS
 • Svolvær, 160 plasser, Mottaksdrift AS
 • Vestvågøy mottakssenter, 160 plasser, Hero Norge AS
 • Mandal mottak, 150 plasser, Mandal Statlig mottak for asylsøkere AS
 • Haugesund, 220 plasser, Hero Norge AS

UDI sier opp kontrakter for drift av 320 plasser for enslige mindreårige i ni mottak:

 • Hol mottak EMA, 40 plasser, Link AS
 • Hareid statlige mottak EMA, 30 plasser, Link AS
 • Sunndal mottak, EM avdeling I, 30 plasser, Sunndal kommune
 • Vestvågøy EM, 40 plasser, Hero Norge AS
 • Skillevollen EM mottak, 50 plasser, Rana Mottak as
 • Egdehall EM mottak, Gjerstad, 25 plasser, Egebo AS
 • Evje EM, 35 plasser, MD Solutions AS
 • Skei statlige mottak for EM, Jølster, 30 plasser, Norsk Mottaksdrift AS
 • Hå EM mottak, 40 plasser, Hero Norge AS

- UDI takker disse driftsoperatørene, vertskommunene og lokalsamfunn for deres store innsats for beboerne den tiden de har drevet disse mottakene, sier Fløtre.

Når disse kontraktene er avsluttet i november/desember, har UDI følgende antall mottak

Fylke Ordinære mottakEMA-mottakTransittEMA-transittIntegrerings-mottakAnkomst-senter
Østfold 1   1  1   1
Buskerud 1 1 1      
Oppland 2 1        
Hedmark 2          
Oslo     1   1  
Akershus 2     1    
Vestfold 1       1  
Telemark 2 1        
Aust-Agder 1          
Vest-Agder 2 2     1  
Rogaland 2 1        
Hordaland 2 1        
Sogn og Fjordane 3          
Møre og Romsdal 3 1        
Sør-Trøndelag 1          
Nord-Trøndelag 1 2     1  
Nordland 3 1      
Troms 4 2        
Finnmark   1        
Totalt 32 14 4 2 5 1

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39 000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI cirka 7 200 plasser. I tillegg kommer ankomstsenteret i Østfold.

UDI styrer mot at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk. Gitt den gjeldende prognosen for 2017 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom hele året ytterligere justere ned mottakskapasiteten. Dette gjelder også mottak for enslige mindreårige.

Dette er sjuende gang UDI sier opp mottak så langt i år. I slutten av juni fikk tre mottak varsel om nedleggelse.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?