Tilleggsutdanning for å få godkjent utdanning i Noreg


Krav til utdanninga/kompetansen din

Du må ha éin av desse typane utdanning/kompetanse:

 • Du må ha fullført fagutdanning frå vidaregåande skole, minst tre år, for eksempel som snikkar eller helsefagarbeidar. Det må finnast ei tilsvarande fagutdanning i Noreg.
 • Du må ha fullført utdanning eller grad frå universitet/høgskole, for eksempel bachelorgrad som ingeniør eller sjukepleiar.
 • Du må ha spesielle kvalifikasjonar som du har opparbeidd deg gjennom lang yrkeserfaring, eventuelt i kombinasjon med kurs og liknande. Det skal svært mykje til å få løyve i slike saker. Du må ha like høg kompetanse som ein som har fagutdanning.

Andre krav til studenten

 • Du må betale eit søknadsgebyr.
 • Du må ha eit yrke der det er krav om godkjenning eller autorisasjon (ekstern nettstad).
 • Du må trenge tilleggsutdanning, kurs eller praksis for å få godkjent utdanninga di i Noreg.
 • Eit godkjenningskontor må stadfeste at du treng denne praksisen/tilleggutdanninga for å kunne arbeide i Noreg, og seie noko om kva du manglar av kurs, norskopplæring, praksis eller utdanning. Du finn informasjon om kva for godkjenningskontor du skal kontakte ved å velje yrket ditt i lista på NOKUT sine nettsider (ekstern nettstad)
 • Du må ha nok pengar til å leve for. Det vil seie minst 

  128 887 kroner i året

  Viss du skal vere student berre eitt semester i Noreg, så må du dokumentere 58 585 kroner for haustsemesteret og 70 302 kroner for vårsemesteret.

   Denne summen kan vere studielån, stipend, eigne pengar på konto eller ein kombinasjon av desse midlane. Dersom du allereie har eit tilbod om ein deltidsjobb i Noreg, kan inntektene frå jobben reknast med.
 • Dersom du skal betale skolepengar, må du i tillegg ha pengar til det.
 • Du må ha ein stad å bu.
 • Forholda i heimlandet ditt må vere slik at det er sannsynleg at du kan reise tilbake dit når du er ferdig med å studere. 

Krav til studiet

Spesielle krav til helsepersonell

 • Du må søkje Helsedirektoratet (ekstern nettstad) om autorisasjon eller lisens for å arbeide i norsk helsevesen.
 • Du kan berre få opphaldsløyve for å ta kurs som du ifølgje Helsedirektoratet manglar for å kunne få lisens eller autorisasjon.
 • Dersom du er sjukepleiar, må du ha fått studieplass på ein høgskole, avdeling for sjukepleiarutdanning. Deretter kan du eventuelt søkje om fritak for enkelte fag.
 • Dersom du skal ha turnusteneste, må du søkje om opphaldsløyve som faglært i staden.

Rettar og plikter for dei som får studieløyve

 • Du kan ikkje ha ditt eige enkeltpersonsforetak eller vere sjølvstendig næringsdrivande.
 • Dersom du får eit studieløyve, får du automatisk også løyve til å arbeide 20 timar per veke, inkludert fjernarbeid, ved sida av studia og fulltid i feriane.
 • Ektemaken eller sambuaren din og barna dine kan vanlegvis søkje om å få bu saman med deg i Noreg. Dersom familiemedlemmane dine søkjer samtidig som deg vil de få svar på søknadene dykkar samtidig.
 • Tida du har dette opphaldsløyvet tel ikkje med dersom du seinare skal søkje om permanent opphaldsløyve. 
 • Du kan ha eit slikt studieløyve i maksimalt to år til saman.