Tilleggsutdanning for å få godkjent utdanning i Noreg

Krav til utdanninga/kompetansen din

Du må ha éin av desse typane utdanning/kompetanse:

 • Du må ha fullført fagutdanning frå vidaregåande skole, minst tre år, for eksempel som snikkar eller helsefagarbeidar. Det må finnast ei tilsvarande fagutdanning i Noreg.
 • Du må ha fullført utdanning eller grad frå universitet/høgskole, for eksempel bachelorgrad som ingeniør eller sjukepleiar.
 • Du må ha spesielle kvalifikasjonar som du har opparbeidd deg gjennom lang yrkeserfaring, eventuelt i kombinasjon med kurs og liknande. Det skal svært mykje til å få løyve i slike saker. Du må ha like høg kompetanse som ein som har fagutdanning.

Andre krav til studenten

Krav til studiet

Spesielle krav til helsepersonell

 • Du må søkje Helsedirektoratet (ekstern nettstad) om autorisasjon eller lisens for å arbeide i norsk helsevesen.
 • Du kan berre få opphaldsløyve for å ta kurs som du ifølgje Helsedirektoratet manglar for å kunne få lisens eller autorisasjon.
 • Dersom du er sjukepleiar, må du ha fått studieplass på ein høgskole, avdeling for sjukepleiarutdanning. Deretter kan du eventuelt søkje om fritak for enkelte fag.
 • Dersom du skal ha turnusteneste, må du søkje om opphaldsløyve som faglært i staden.

Rettar og plikter for dei som får studieløyve

 • Dersom du får eit studieløyve, får du automatisk også løyve til å arbeide 20 timar per veke ved sida av studia og fulltid i feriane.
 • Ektemaken eller sambuaren din og barna dine kan vanlegvis søkje om å få bu saman med deg i Noreg. Dersom familiemedlemmane dine søkjer samtidig som deg vil de få svar på søknadene dykkar samtidig.
 • Tida du har dette opphaldsløyvet tel ikkje med dersom du seinare skal søkje om permanent opphaldsløyve. 
 • Du kan ha eit slikt studieløyve i maksimalt to år til saman.