Ny søknadsfrist for deg som skal søkje om familieinnvandring med ein flyktning i Noreg


No blir det snart slik at du må passe på to fristar når du skal søkje om familieinnvandring med ein person som har fått vern (asyl). Fristane handlar om kva tid du må registrere og kva tid du må levere søknaden din.

Published: 30.06.2017 - Last changed: 30.11.2017

Ny frist gjeld frå 1. august

Er du ektefelle til, sambuar med eller barn av ein person som har fått vern i Noreg, kan du få lov til å bu i Noreg utan at vi stiller krav til inntekta til denne personen.

I dag må du søkje innan eitt år etter at familiemedlemmen din fekk opphaldsløyve, for å sleppe kravet om inntekt.

Men frå 1. august 2017 innfører regjeringa i Noreg ein ny frist på seks månader. Dette gjeld berre for deg som har ein familiemedlem som får vedtak om vern frå og med 1. august 2017.

Du må passe på to fristar

  • Innan seks månader etter datoen som står i vedtaksbrevet om at familiemedlemmen din har fått vern, må
  • søknaden om familieinnvandring vere registrert elektronisk i søknadsportalen (ekstern nettstad)
  • søknadsgebyret på 8000 kroner vere betalt
  • du møte opp ved ein norsk utanriksstasjon eller eit søknadssenter og levere inn alle dokumenta der
  • Innan eitt år etter datoen som står i vedtaksbrevet familiemedlemmen din fekk, må

Hugs at søknaden først er levert når du møter opp og leverer inn dokumenta.

Dersom du ikkje søkjer innan desse fristane, må familiemedlemmen din i Noreg ha god og stabil inntekt for at søknaden din skal kunne godkjennast