Papirsøknader skal sendast per post


På grunn av koronasituasjonen skal du senda papirsøknad om mellombels opphaldsløyve per post i staden for å møta opp personleg hos politiet. Dette gjeld søknader som ikkje kan leverast elektronisk via søknadsportalen.

Published: 21.04.2020

Dette gjeld i hovudsak fornying av mellombelse opphaldsløyve for vern (asyl):

Det gjeld òg deg som har ein familieinnvandingstillatelse og du skal søka om opphaldsløyve fordi:

Alle andre grupper skal som normalt bruka søknadsportalen.

Slik søkar du

Du søkar om fornying på fastsett skjema på papir til politidistriktet ditt. Du finn søknadsskjema ved å følgja lenke for situasjonen din som er lista over. Dersom du ikkje passar inn i nokon av desse kategoriane skal du søka elektronisk via søknadsportalen.

I tillegg til nedlastebart skjema finn du òg ei skildring av korleis du går fram for å søka og korleis du finn adresse til politiet.

Dette skal du gjera når du får svar på søknaden

Dersom du får innvilga opphaldsløyve etter at søknaden du sender per post er behandla, må du ringa politiet for å bestilla ein time. Du må møta opp på timen hos politiet på vanleg måte  Viss det er gebyr for opphaldsløyvet du har søkt om, må du betala gebyret når du møter opp hos politiet.

Hugs at du må du ha med deg ID-dokumenter og originale dokument når du møter på timen hos politiet. Døme på ID dokument er pass eller reisedokument. Hos politiet skal du gi frå seg biometri til opphaldskortet

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?