Endring i unntaka frå kravet til sjølvforsørging for å få permanent opphaldsløyve


Dei nye reglane for sjølvforsørging for å få permanent opphaldsløyve gjeld frå 1. januar 2021 og gjeld både for nye søknader og søknader som er levert før denne datoen som endå ikkje er behandla.

Publisert: 02.12.2020

Det betyr at sjølv om du leverte søknaden din før 1. januar 2021, så gjeld dei nye krava for deg viss du ikkje har fått svar på søknaden din.

Unntaka frå kravet om sjølvforsørging for deg som er elev i grunnskule- eller vidaregåande opplæring, gjeld no berre dersom du dei siste 12 månadene eller dei siste to semestera har vore elev. Det var tidlegare berre krav om varigheita på skulegangen for studentar i høgare utdanning.

I dei nye reglane er det nærare beskrive kven som får unntak frå kravet. Dei som kan få unntak som elev eller student er:

  • Elevar frå grunnskule eller vidaregåande skule som har ungdomsrett (viss du er under 25 år eller fyller 25 år før 1. juli i år).

  • Elevar som har delteke i grunnskule- eller vidaregåande opplæring som del av introduksjonsprogrammet.

  • Elevar som har delteke i vidaregåande opplæring som arbeidsmarknadstiltak i regi av NAV.

  • Har ved høgare utdanning. Det er eit vilkår at utdanningsinstitusjonen er godkjent av Lånekassa og kvalifiserer til studielån eller stipend.

  • Fulltidsstudentar ved høgare utdanning gjennom tiltak frå NAV.

Unntaket for elevar i vidaregåande opplæring inkluderer òg lærlingar i bedrift som har delteke på undervisning på vidaregåande skule forut for perioden som lærling i bedrift.

For søkarar som er under 25 år (eller som fyller 25 år før 1. juli i år) er det tilstrekkeleg å legge fram stadfesting frå skulen på deltaking dei siste 12 månadene eller dei siste 2 semestera.

Søkarar over 25 år (med unntak av dei som fyller 25 år før 1. juli i år) må enten levere:

  • Stadfesting frå kommunen på at han eller ho har delteke i grunnskule- eller vidaregåande opplæring dei siste 12 månadene eller dei siste to semestera som del av introduksjonsprogrammet, eller

  • Stadfesting frå NAV på at han eller ho har delteke i vidaregåande opplæring dei siste 12 månadene eller dei siste to semestera som ein del av arbeidsmarknadstiltak i regi av NAV.

Fyller du ikkje krava?

Viss du går på skule, er eldre enn 25 år og skulegangen ikkje er ein del av introduksjonsprogrammet eller arbeidsmarknadstiltak, må du fylle krava til inntekt.

Inntektskravet tilsvarer 2,5 G (grunnbeløpet i folketrygda), som for tida utgjer 278 693 kroner før skatt. Satsane blir justerte i mai kvart år. Viss det er inntekta di i 2020 eller 2021 som vil bli vurdert, utgjorde 2,5 G kroner 253 378 i 2020 og kroner 265 998 i 2021.

Viss du ikkje fyller kravet til sjølvforsørging, og heller ikkje er i ei av gruppene som får unntak, bør du vente med å søke om permanent opphaldsløyve og heller søke om fornying av det mellombels opphaldsløyvet  ditt.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?