Kva er EU/EØS-regelverket?


Reglane om EU/EØS-borgarars og deira familiemedlemmers opphald i Noreg, blir kalla EU/EØS-regelverket. EU/EØS-regelverket gir alle EU/EØS-borgarar og familiemedlemmene deira rett til å bu, arbeide og studere i Noreg.

EU/EØS-regelverket er del av samarbeidet som Noreg har med EU, gjennom EØS-avtalen. Reglane som gjeld for EU/EØS-borgarar, er regulerte i EUs direktiv 2004/38/EF av 29. april 2004 og dette direktivet er teken inn i utlendingslova kapittel 13.

Merk at EU/EØS-borgarar står fritt til å søkje om eit opphaldsløyve i Noreg etter dei andre føresegnene i utlendingslova (det alminnelege/nasjonale regelverket).