Gjennomgang av utlendingsforvaltningens vurderinger av barnets beste i asylsaker


Oppdragstaker: KPMG
Ferdigstillelse: Desember 2023

Oppdraget skal gi kunnskap om hvordan Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) vurderer barnets beste i vedtak og beslutninger knyttet til en søknad om asyl/beskyttelse. Formålet med prosjektet er å undersøke om det gjøres tilstrekkelige og konkrete individuelle vurderinger av barnets beste i hvert enkelt vedtak/beslutning og at vurderingene er i overensstemmelse med aktuelle bestemmelser i Grunnloven, utlendingsloven, utlendingsforskriften og Barnekonvensjonen. Kunnskapen, analysene og anbefalingene fra prosjektet skal brukes til å vurdere om det er behov for endringer i dagens regelverk, praksis og retningslinjer. Den skal også bidra til politikkutviklingen på feltet.