Årsrapporter


UDIs årsrapport til Justis- og beredskapsdepartementet beskriver blant annet måloppnåelse, viser statistikk for utlendingsfeltet og legger frem regnskapet.