Anslag for antall søknader for beskyttelse (asyl) 2023-2024 per juni 2023


Vi har gjort nye anslag for hvor mange asylsøknader og søknader om beskyttelse Norge vil ta imot i 2023 og 2024. Totalt planlegger vi nå for 39 700 søknader i 2023 og 25 000 søknader i 2024.

Fra Ukraina:

Det er utarbeidet tre scenarioer og et planleggingstall for antall fra Ukraina som vil søke beskyttelse. Anslagene omfatter ukrainske borgere og andre som omfattes av kollektiv beskyttelse. Det er gjort en samlet vurdering av hvor mange som kommer uavhengig om de er overført fra andre land med myndighetshjelp eller reist til Norge på egenhånd.

Flyktninger fra Ukraina i 2023

  • Lavt scenario: 17 000 - 25 000
  • Mellomscenario: 25 000 - 45 000
  • Høyt scenario: 60 000 – 80 000
  • Planleggingstall: 35 000 hvorav 410 antas å være enslige mindreårige

For nærmere beskrivelse av scenarioene for 2023 se rapporten, Tre ulike scenarioer for antall flyktninger fra Ukraina.

For 2024 har vi en planleggingsprognose på 20 000 flyktninger fra Ukraina. Anslaget er svært usikkert, og vår vurdering tilsier et mulighetsrom på mellom 2 000 og 120 000. Anslaget på 20 000 tilsier at det ikke er en løsning politisk løsning på konflikten og den humanitære og økonomisk sitasjonen er vanskelig, samtidig som Ukraina gjør stadige små fremskritt i 2024. I anslaget på 20 000 er det lagt til grunn at ukrainere fortsatt får innvilget kollektiv beskyttelse

Asylsøkere fra andre land:

For 2023 er mulighetsrommet vurdert til å være mellom 2 500 og 10 000 asylsøkere, med et planleggingstall på 4 700. Planleggingstallet er satt opp fra 4 000 fra forrige gjennomgang.

For 2024 er mulighetsrommet vurdert til å være mellom 2 000 og 10 000 asylsøkere, med et planleggingstall på 5000.

Planleggingstallet for enslige mindreårige asylsøkere er på 600 i 2023 og 2024.

Det internasjonale migrasjonsbildet vil over tid variere og dermed også hvilke faktorer som antas Det internasjonale migrasjonsbildet vil variere over tid og dermed også hvilke faktorer som antas å påvirke antallet asylsøkere til Norge. De foregående årene har den viktigste faktoren vært knyttet til ulike smitteverntiltak som ble satt i verk på grunn av covid-19-pandemien. Vi kan ikke utelukke at det kan innføres nye reiserestriksjoner, men vi regner det som lite sannsynlig at det vil inntreffe i perioden og er holdt utenfor scenarioene.

For antallet asylsøkere fra andre land enn Ukraina, anser vi følgende faktorer som viktige:

  • Utviklingen i land vi tradisjonelt har mottatt mange flyktninger fra og land med stor flyktningebefolkning
  • Utviklingen i antallet migranter som tar seg ulovlig inn i Schengen
  • Grad av Schengen-interne grensekontroller
  • Mulige nye reiseruter / smuglerruter
  • Muligheter for å reise ulovlig via Balkan
  • Om Norge er et foretrukket land å søke beskyttelse i

I nedre mulighetsrom 2 000 – 3 000 vil det være økte grensekontroller, intern i Schengen. Det er i tillegg færre som tar seg ulovlig inn i Europa. Det nedre mulighetsrommet kan også inntreffe hvis Norge blir ansett som et mindre attraktivt land å søke beskyttelse i.

For planleggingstallet 4 700 vil det være høyt press på Schengen yttergrense slik det har vært i 2022, men samtidig forholdsvis god kontroll. Mulighet for å reise internt i Europa gir økt sekundær bevegelse av mulige asylsøkere. Det vil også kunne oppstå nye smuglerruter, men vi antar at disse ikke vil være av et stort omfang eller bestå over lang tid.

øvre mulighetsrom 8 000 – 10 000 vil det være få begrensinger for mulige asylsøkere å reise gjennom Europa. Vi vil her også se en økning i antall migranter som reiser inn i Europa. Her vil det også være økt konfliktnivå, forverret sikkerhetssituasjon og mangel på fremtidstro i land som vi tradisjonelt har fått mange asylsøkere fra, og presset på yttergrensen til Europa vil øke. I tillegg vil Norge sett på som et foretrukket land å søke beskyttelse i.

Hvorfor blir det utarbeidet anslag på antall asylsøkere?

Som et ledd i plan- og budsjettprosessen lager en beregningsgruppe for utlendingsforvaltningen et anslag over antallet asylsøkere til Norge de kommende 12-24 månedene. Vi gjennomgår anslagene fire ganger årlig, og baserer dem på tidligere ankomstbilde, tendenser i tiden og mulige påvirkningsfaktorer framover i tid. Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet, Kripos og Utlendingsnemnda har deltatt i arbeidet.

Anslagene beskriver et mulighetsrom og et planleggingstall. Mulighetsrommet er et bredt anslag over laveste og høyeste antall asylsøkere som vi antar vil søke om beskyttelse i Norge de kommende to årene. Mulighetsrommet vil derfor omfatte flere mulige scenarioer. For å kunne planlegge kapasitet fremover og anslå budsjettbehov, må utlendingsforvaltningen ha et konkret tall å ta utgangspunkt i. Planleggingstallet settes ut fra en det scenarioet vi anser er det mest sannsynlige 12-24 måneder fram i tid.

Nye vurdering av prognosen vil komme i september 2023.

Did you find what you were looking for?