Søknad om utlevering av taushetsbelagte personopplysninger til forskning


UDI ønsker å legge til rette for forskning og studier på utlendingsfeltet, blant annet ved å gi tilgang til informasjon. Samtidig er vi forpliktet til å ta vare på interessene og personvernet til brukerne våre. Vi forvalter mye personsensitive data.

Du må søke om dispensasjon fra taushetsplikten

For å kunne få tilgang til opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt til forskning, må du søke om dispensasjon fra taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 d. 

På denne siden finner du som er forsker informasjon om hvordan du søker om dispensasjon fra taushetsplikten. 

Dersom Statistisk sentralbyrå (SSB) kan utlevere opplysningene, skal du søke om dette direkte til dem.

Du kan ikke få tilgang til opplysninger som er underlagt taushetsplikt før vi har fattet et vedtak om dispensasjon fra taushetsplikten etter forvaltningsloven.

Du må regne med noe saksbehandlingstid. Ta kontakt med UDI så tidlig som mulig, dersom du planlegger å søke om å få utlevert personopplysninger til bruk i forskning.

Hvem kan søke om å få utlevert taushetsbelagte opplysninger til bruk i forskning?

Du kan søke om å få utlevert taushetsbelagte opplysninger hvis du skal utføre et vitenskapelig forskningsprosjekt. Dataene skal kun brukes til forsknin og prosjektet skal følge forskningsetiske retningslinjer (eksternt nettsted). Retningslinjene omfatter ansvar for god vitenskapelig praksis, ansvar for individ og grupper som inngår i eller blir påvirket av forskningen, og ansvar for bruk av kunnskapen i samfunn og miljø. 

Du eller virksomheten som søker om dispensasjon, må ha et visst faglig nivå for at vilkåret om bruk i forskning skal være oppfylt. I denne vurderingen vil vi ta utgangspunkt i definisjonen som finnes om vitenskapelig forskning i fortalepunkt 159 i personvernforordningen (GDPR) (eksternt nettsted)

Du kan søke om å få utlevert taushetsbelagte opplysninger hvis du har dokumentert forskerkompetanse i form av avlagt ph.d.-grad og tilknytning til et forskningsinstitutt, høgskole eller universitet. Dersom du ikke har denne bakgrunnen og tilknytningen, vil vi gjøre en konkret vurdering av om aktivitetene kan betegnes som vitenskapelig forskning. For eksempel kan du også være student, normalt på mastergradsnivå, hvis du er under veiledning av en ansatt med forskerkompetanse. 

Sjekkliste for å vurdere om du trenger å søke om dispensasjon fra taushetsplikten

 • Er du sikker på at du trenger opplysningene på individnivå, eller er det mulig å oppnå de samme resultatene ved hjelp av statistisk (aggregert) informasjon? Hvis dette er mulig, finner du mange tall på UDIs statistikksider og i SSBs statistikkbank. Du kan også henvende deg til UDI på statistikk@udi.no for ytterligere informasjon.
 • Er du sikker på at du trenger taushetsbelagte opplysninger?
 • Finnes dataene hos Statistisk sentralbyrå (SSB)? I så fall skal du søke direkte til dem. 

Hva trenger vi fra deg som vil søke?

Du må sende inn nødvendig dokumentasjon til UDI for å søke dispensasjon. Ofte vil en personvernkonsekvensvurdering (DPIA), som uansett skal legges ved, inneholde mange av opplysningene vi trenger. 

Vi trenger følgende opplysninger fra deg: 

 1. Navn på forskningsprosjektet
 2. Navn på behandlingsansvarlig institusjon
 3. Navn og kontaktinformasjon (telefon, e-post, adresse) til leder for behandlingsansvarlig institusjon
 4. Navn og kontaktinformasjon (telefon, e-post, adresse) til prosjektleder
 5. Navn og kontaktinformasjon (telefon, e-post, adresse) til kontaktperson (dersom annen enn prosjektleder)
 6. Hvilke prosjektdeltakere skal ha tilgang til opplysningene (navn, tittel, institusjon/tilhørighet)?
 7. Kortfattet beskrivelse av hva forskningsprosjektet skal undersøke
 8. Variabler (dersom aktuelt): Hvilke variabler prosjektet ønsker å få utlevert. Begrunn hvorfor du trenger hver av disse variablene og på hvilket detaljnivå. Hvorfor trenger du rådata fremfor aggregerte data?
 9. Dokumenter (dersom aktuelt): Hvilke dokumenter trenger prosjektet tilgang til? Begrunn hvorfor du trenger disse opplysningene og på hvilket detaljnivå. 
 10. Utvalg: Beskriv hvilket utvalg av personer som inngår i forskningsprosjektet, samt andre kriterier som kjennetegner utvalget (periode/årgang/geografi/trinn m.m.)
 11. Formål: Beskriv hvorfor det er nødvendig å innhente aktuelle data for å oppnå formålet med forskningen. 
 12. Start- og sluttdato for prosjektet: Når vil det ikke lenger være behov for å behandle opplysningene?
 13. Samfunnsnytten for prosjektet må vurderes opp mot personvernulempene. 
 14. Lagring og oppbevaring av datamaterialet i forskningsprosjektet: Hvor og hvordan vil dere oppbevare de taushetsbelagte opplysningene? Hvilke sikkerhetsrutiner har dere rundt pålogging og tilgang til dataene?
 15. Kobling til andres opplysninger: Skal de taushetsbelagte opplysningene du ber om å få utlevert kobles til andre opplysninger? I så fall trenger vi detaljer om dette (hvilke andre opplysninger, hvem skal utføre koblingen, og hvem skal oppbevare koblingsnøkkelen?)
 16. Er prosjektet forhåndsdrøftet med Datatilsynet på grunn av høy risiko, jf. GDPR art. 36?

Dokumenter som må legges ved: 

 • Prosjektbeskrivelse
 • CV til prosjektlederen
 • Personvernkonsekvensvurdering (DPIA) for prosjektet

Send søknaden til statistikk@udi.no

Har du spørsmål?

Dersom du har lest informasjonen på nettsidene, men fortsatt har spørsmål; send e-post til statistikk@udi.no, eller ta kontakt på telefon 23 35 15 00. Ta også gjerne kontakt dersom du ønsker å diskutere med oss hva som kan være et hensiktsmessig utvalg til prosjektet du planlegger. 

Did you find what you were looking for?