Utlendingsdirektoratet planlegger ut fra et scenario om at det kan komme 30 000 ukrainere til Norge i 2022


Anslaget viser et foreløpig scenario for ankomster av ukrainske flyktninger i 2022. Anslaget er basert på situasjon per 7. mars 2022 og den informasjon UDI hadde på det tidspunktet.
Publisert 15. mars 2022.

 

Krigen i Ukraina har ført til at nesten tre millioner mennesker allerede har flyktet fra landet. De aller fleste har flyktet til naboland og en del har reist videre til andre land i EU.

 

Vi ser også en økning i ankomstene til Norge, og hittil er i overkant av 2000 ukrainere registrert hos norske myndigheter. Et ukjent antall har kommet til Norge og oppholder seg hos familie og venner, og oversikt over disse får vi først når disse registreres hos norske myndigheter.

 

EU har iverksatt massefluktdirektivet. I Norge er det besluttet at ukrainere kan søke om kollektiv beskyttelse. Dette innebærer at mange ukrainere kan følge en forenklet prosedyre, og bli bosatt raskere i kommunene.

 

Planleggingsscenario

Hvor mange ukrainere som vil søke beskyttelse i Norge er svært usikkert. UDIs planleggingsscenario omfatter antall ukrainere som kan tenkes å komme til Norge på egen hånd. Ukrainere som kan komme via en eventuell myndighetsstyrt fordeling av flyktninger mellom europeiske land, omfattes ikke. Det er ikke tatt stilling til en slik myndighetsstyrt fordeling av flyktninger, verken i EU eller Norge.

 

Mottak av mennesker på flukt involverer en rekke etater i Norge, som også i en normalsituasjon samarbeider om planlegging og budsjettberegninger. I en ekstraordinær situasjon hvor ankomstene øker betydelig, er det spesielt viktig at alle involverte etater er samordnet om planlegging og oppskalering av sine systemer. Dette er også viktig for kommunene som må planlegge for bosetting av flyktninger. Planleggingsscenarioet er et verktøy i denne prosessen, slik at norske myndigheter planlegger ut fra et samordnet utgangspunkt for hvor mange asylsøkere som vil komme til Norge fremover.

 

Utlendingsforvaltningen jobber nå ut fra et planleggingsscenario om at det kan komme 30 000 ukrainere i 2022. I tillegg planlegger vi for 5 000 asylsøkere fra andre land.

 

Situasjonen i Ukraina og antallet mennesker på flukt endres daglig. Gitt den store usikkerheten følger vi situasjonen tett. Vi jobber med ulike planleggingsscenarioer, som vil bli offentliggjort.  

Did you find what you were looking for?