Vurdering av antall som vil søke beskyttelse i Norge i 2022 og 2023 (per juni 2022)


Vi har gjort nye anslag for hvor mange asylsøknader og søknader om beskyttelse Norge vil ta imot i 2022 og 2023. Totalt planlegger vi nå for 36 000 søknader i 2022 og 14 000 søknader i 2023.

Fra Ukraina:

Det er utarbeidet tre scenarioer og et planleggingstall for antall fra Ukraina som vil søke beskyttelse. Anslagene omfatter ukrainske borgere og andre som omfattes av kollektiv beskyttelse. Det er gjort en samlet vurdering av hvor mange som kommer uavhengig om de er overført fra andre land med myndighetshjelp eller reist til Norge på egenhånd.

Lavt scenario:             25 000 – 30 000

Middels scenario:        40 000 – 60 000

Høyt scenario:             80 000 - 100 000

Planleggingscenario:  32 000 hvorav 600 antas å være enslige mindreårige

For nærmere beskrivelse av scenarioene se rapporten Scenarioer for antall (pdf, 220 kB)

flyktninger fra Ukraina (pdf, 220 kB) fra 28. juni.

Asylsøkere fra andre land:

For 2022 er mulighetsrommet vurdert til å være mellom 2 000 og 8 000 asylsøkere, med et planleggingstall på 4 000. Planleggingstallet er satt ned fra 5000 fra forrige gjennomgang.

For 2023 er mulighetsrommet vurdert til å være mellom 2 000 og 10 000 asylsøkere, med et planleggingstall på 4 000. Planleggingstallet er satt ned fra 5000 fra forrige gjennomgang.

Planleggingstallet for enslige mindreårige asylsøkere er på 400 i 2022 og 2023.

Overføringsflyktninger er ikke omfattet av anslagene.

Hvorfor blir det utarbeidet anslag på antall asylsøkere?

Som et ledd i plan- og budsjettprosessen lager en beregningsgruppe for utlendingsforvaltningen et anslag over antallet asylsøkere til Norge de kommende 12-24 månedene. Vi gjennomgår anslagene fire ganger årlig, og baserer dem på tidligere ankomstbilde, tendenser i tiden og mulige påvirkningsfaktorer framover i tid. Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet, Kripos og Utlendingsnemnda har deltatt i arbeidet.

Anslagene beskriver et mulighetsrom og et planleggingstall. Mulighetsrommet er et bredt anslag over laveste og høyeste antall asylsøkere som vi antar vil søke om beskyttelse i Norge de kommende to årene. Mulighetsrommet vil derfor omfatte flere mulige scenarioer. For å kunne planlegge kapasitet fremover og anslå budsjettbehov, må utlendingsforvaltningen ha et konkret tall å ta utgangspunkt i. Planleggingstallet settes ut fra en det scenarioet vi anser er det mest sannsynlige 12­-24 måneder fram i tid.

Begrunnelse for anslagene

Avhengig av det internasjonale migrasjonsbildet vil det variere over tid hvilke faktorer som påvirker antallet asylsøkere til Norge mest. Reiserestriksjonene og grensekontroller som vi har hatt gjennom pandemien, har begrenset antallet søkere vesentlig. Når disse tiltakene nå delvis blir opphevet, forventer vi at andre faktorer vil spille større rolle for hvor mange asylsøkere som vil komme til Norge.

Den økonomiske situasjonen vil trolig bli forverret på grunn av økte energi- og matvarepriser i land Norge mottar asylsøkere fra. Det er også stor usikkerhet knyttet til den politiske og sikkerhetsmessige utviklingen i områder vi tradisjonelt har mottatt mange søkere fra, blant annet Afghanistan og Afrikas Horn.

I tillegg er den økonomiske situasjonen blitt vesentlig forverret i Tyrkia og Libanon som huser et stort antall flyktninger. Dette kan også medføre at flere ønsker å reise videre til Europa.

Vi forventer derfor at det vil være høyt press på Schengen yttergrense. Vi legger imidlertid til grunn at det fortsatt er forholdsvis god kontroll på Schengen yttergrense. Antallet som tar seg inn i Europa imidlertid kunne bli høyere enn vi har sett de siste par årene.

Med økt mobilitet internt i Europa vil dette kunne gi økt sekundær bevegelse av mulige asylsøkere til Norge. Det vil også kunne oppstå nye smuglerruter, men vi forventer at disse ikke vil være av et stort omfang eller bestå over lang tid.

Den forverrede økonomiske utviklingen og menneskerettssituasjonen i Russland og Belarus vil også kunnen gi økning i antall asylsøknader herfra. 

Nye vurdering av prognosen vil komme i september 2022.

Did you find what you were looking for?