Regner med 40.000 også i 2023


Utlendingsdirektoratet (UDI) har nå justert opp planleggingsprognosen for hvor mange flyktninger man tror kommer til Norge fra Ukraina neste år fra 30.000 til 40.000.

Publisert: 08.11.2022

Hovedgrunnen til økningen er eskaleringene man nå ser fra russisk side med ødeleggelse av viktig sivil infrastruktur i store deler av Ukraina.

Anslagene omfatter ukrainske borgere og andre som omfattes av kollektiv beskyttelse. Det er gjort en samlet vurdering av hvor mange som kommer uavhengig av om de er overført fra andre land med myndighetshjelp eller reist til Norge på egen hånd.

Det er ikke gjort endringer i scenarioene for 2022 for ankomster fra forrige rapportering med unntak av en justering av det lave scenarioet opp fra 32.000 til 33.000. Og så har vi altså justert planleggingstallet for 2023 fra 30.000 til 40.000. De to laveste scenarioene er justert opp, mens det høye scenarioet ikke er justert.

Ankomster, flyktninger fra Ukraina i 2022

  • Lavt scenario: 33.000 - 35.000
  • Mellomscenario: 40.000 - 60.000
  • Høyt scenario: 80.000 – 100.000
  • Planleggingstall: 40.000

Ankomster, flyktninger fra Ukraina i 2023

  • Lavt scenario: 10.000 - 20.000
  • Mellomscenario: 30.000 - 50.000
  • Høyt scenario: 80.000 – 120.000
  • Planleggingstall: 40.000

Vurdering av dagens situasjon

UDI sin vurdering er at vi ligger nærmest beskrivelsen i mellomscenarioet i både 2022 og 2023. Ukrainske styrker er på offensiven, men den videre utviklingen er svært usikker. Vi antar det er stor sannsynlighet for at konflikten vil fortsette utover i 2023. Økning av angrep på sivil infrastruktur i store deler av Ukraina fører til at den humanitære sitasjonen og sikkerheten er mer krevende også i områder som ikke er direkte rammet av krigshandlinger på bakken.

Den humanitære situasjonen er vanskelig i deler av Ukraina med store skader på boliger, sivil infrastruktur, strøm- og vannforsyning, samt problem med tilgang på medisiner. Arbeidslivet er hardt rammet, og det er mange med lav inntekt. Dette vil trolig bli ytterligere forsterket når vinteren setter inn.

Nivået på antall nye søknader om beskyttelse i Norge er fortsatt forholdsvis stabilt. De siste ukene har det i snitt vært litt under 100 personer som søker om beskyttelse hver dag.

Vi har lite informasjon om de som nå kommer, kommer direkte fra Ukraina eller om de har oppholdt seg en periode i andre europeiske land før de har reist videre. Vi antar imidlertid at en del av de som nå søker i Norge har reist videre etter lengre opphold i nærområdene til Ukraina. Andelen som velger Norge, vil trolig være høyere fremover enn i starten av krigen.

Antall som har kommet på myndighetsassisterte overføringer har så langt vært lavt. Per 7. november har det kommet 306 personer, 191 via Medevac og 114 er overført fra Moldova. UDI forventer at antall som vil komme via myndighetsassisterte overføringer i 2022 trolig vil bli i underkant av 400 totalt.

* Utlendingsdirektoratet (UDI) har regelmessig i 2022 utarbeidet scenarioer som beskriver ankomst av flyktninger fra Ukraina. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Politiets utlendingsenhet, Landinfo, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvarsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

I tillegg utarbeides det avledede scenarioer over behov for blant annet mottaksplasser og bosetting. Formålet med å utarbeide scenarioene er å skape et felles situasjonsbilde for alle som er involvert i håndteringen av Ukraina-krisen. Scenarioene er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om krigen, situasjonen i Ukraina og situasjonen i andre europeiske land. Denne vurderingen ble gjort ut fra situasjonen og tilgjengelig informasjon 4. november 2022.

 

Les mer om de ulike scenarioene og den siste rapporten her. (pdf, 250 kB)

Fant du det du lette etter?