UDI suspenderer utreiseplikta til Ukraina


UDI har vedteke å mellombels suspendere utreiseplikta for personar med endeleg vedtak om retur til Ukraina.

Publisert: 24.02.2022 - Sist endret: 28.06.2022

Suspensjonen av utreiseplikta inneber at dei som tidlegare har fått endeleg vedtak om retur til Ukraina, inntil vidare ikkje har plikt til å reise. Avgjerda gjeld både tidlegare asylsøkjarar og personar med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphald etter andre delar av regelverket.

Ukrainske borgarar som oppheld seg i Noreg på løyve som spring ut, kan halde fram med å opphalde seg her inntil ny informasjon blir gitt, utan at det får konsekvensar.

Ukrainske borgarar som har flykta frå krigen i Ukraina kan søkje om mellombels kollektivt beskyttelse.

Her kan du lese informasjon frå UNE om stopp i returar til Ukraina (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?