Asylsøkere fra Hellas fått opphold


35 av de 50 syriske asylsøkerne som Norge skal hente i Hellas, har fått opphold i Norge.

Publisert: 09.09.2020 - Sist endret: 28.04.2021

(Oppdatert med ankomst av to nye familier, én familie gjenstår.)

I begynnelsen av mars kom 35 av de 50 syriske asylsøkerne som skal relokaliseres fra Hellas, til Norge. Etter tre uker i Nasjonalt ankomstsenter har de 35 nå fått opphold i Norge, og har flyttet videre til integreringsmottak.

To av de tre siste familiene, i alt elleve personer, kom til ankomstsenteret 27. april og skal nå gjennom samme prosess. Den siste familien på fem vil komme nærmere sommeren.

Gruppen på 50 asylsøkere er nå blitt 51 på grunn av én nyfødt.

Justis- og beredskapsdepartementet ba UDI i fjor høst om å relokalisere 50 asylsøkere fra Hellas (eksternt nettsted).

– Regjeringen har besluttet å relokalisere sårbare syriske familier med barn som med stor sannsynlighet kvalifiserer for oppholdstillatelse, der det ikke er grunn til å anta at det foreligger eksklusjonsgrunner eller andre forhold som berører grunnleggende nasjonale interesser, heter det i instruksen fra departementet (pdf, 167 kB).

Norge ga i september i fjor beskjed til EU-kommisjonen om antall og nevnte kriterier for relokalisering til Norge. UDI fikk i desember lister med 50 aktuelle kandidater for relokalisering gjennom EU-kommisjonen.

Utdrag av instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet om Frivillig relokalisering av asylsøkere som befinner seg i Hellas (GI-12/2020):

 • UDI skal velge ut 50 asylsøkere som befinner seg i Hellas, med tanke på relokalisering til Norge for asylsøknadsbehandling.
 • En forutsetning for at Norge overtar saken er at søkeren er registrert som asylsøker og samtykker i at saken overføres til Norge for behandling.
 • UDI skal gjøre en forhåndsvurdering av beskyttelsesbehovet, i den grad det er mulig innenfor gitte rammer. Aktuelle myndige kandidater bør intervjues.
 • Det er en forutsetning at kandidatene oppfyller følgende kriterier:
  • det er dokumentert eller tilstrekkelig sannsynliggjort at søker er borger av Syria,
  • søker er del av en familie med mindreårige barn,
  • det er sannsynlig at relokalisering vil være til barnets beste,
  • familien kan reise samlet til Norge, og
  • det er stor sannsynlighet for at søkeren oppfyller vilkårene for å bli anerkjent som flyktning eller kan få opphold i Norge på annet grunnlag.
 • Dersom noen av de foreslåtte kandidatene har medisinske lidelser, må det ses hen til hvorvidt det er mulighet for, og kapasitet til, å behandle lidelsen i Norge. Det må også ses hen til at terskelen for oppholdstillatelse i Norge av sterke menneskelige hensyn på bakgrunn av helsemessige forhold, er høy.
 • Søkere skal ikke overføres til Norge dersom:
  • det ikke synes å foreligge noe beskyttelsesbehov,
  • det foreligger opplysninger som kan tilsi at søkeren skal ekskluderes fra flyktningstatus i henhold til utlendingsloven § 31,
  • det foreligger omstendigheter som nevnt i utlendingsloven § 73 første ledd bokstav b, eller
  • saken kan berøre grunnleggende nasjonale interesser, jf. utlendingsloven kapittel 14.
 • Politiet skal registrere aktuelle kandidater, herunder blant annet foreta nødvendige avklaringer knyttet til identitet. Politiet bes også om å besørge transport til Nasjonalt ankomstsenter eller annen egnet lokasjon, etter at søkerne ankommer Norge.
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal gjennomføre en vurdering av sikkerhetshensyn på samme måte som den som ble gjennomført i forbindelse med Norges frivillige bidrag til EUs relokaliseringsprogram i perioden 2015-2017.
 • All nødvendig saksbehandling etter at asylsøkerne kommer til Norge, inkludert vedtaksfatting og fullverdig sikkerhetsvurdering, skal skje i henhold til alminnelig regelverk og prosedyrer for behandling av asylsaker.

Statistikk over relokaliseringen av 1 509 asylsøkere fra Hellas og Italia i 2016 og 2017.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?