UDI henter asylsøkere fra Hellas


UDI og politiet samarbeider om å hente 50 asylsøkere fra Hellas.

Publisert: 09.09.2020 - Sist endret: 11.02.2021

(Oppdatert i fjerde avsnitt.)

Justis- og beredskapsdepartementet ba UDI i fjor høst om å relokalisere 50 asylsøkere fra Hellas (eksternt nettsted).

– Regjeringen har besluttet å relokalisere sårbare syriske familier med barn som med stor sannsynlighet kvalifiserer for oppholdstillatelse, der det ikke er grunn til å anta at det foreligger eksklusjonsgrunner eller andre forhold som berører grunnleggende nasjonale interesser, heter det i instruksen fra departementet (pdf, 167 kB).

Norge relokaliserte også i 2016 og 2017 syriske og eritreiske asylsøkere gjennom EU-systemet fra henholdsvis Hellas og Italia.

Norge ga tidlig i høst beskjed til EU-kommisjonen om antall og nevnte kriterier for relokalisering til Norge. UDI fikk i desember lister med 50 aktuelle kandidater for relokalisering gjennom EU-kommisjonen. Det ligger derfor an til at asylsøkerne kommer til Norge i mars.

Utdrag av instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet om Frivillig relokalisering av asylsøkere som befinner seg i Hellas (GI-12/2020):

 • UDI skal velge ut 50 asylsøkere som befinner seg i Hellas, med tanke på relokalisering til Norge for asylsøknadsbehandling.
 • En forutsetning for at Norge overtar saken er at søkeren er registrert som asylsøker og samtykker i at saken overføres til Norge for behandling.
 • UDI skal gjøre en forhåndsvurdering av beskyttelsesbehovet, i den grad det er mulig innenfor gitte rammer. Aktuelle myndige kandidater bør intervjues.
 • Det er en forutsetning at kandidatene oppfyller følgende kriterier:
  • det er dokumentert eller tilstrekkelig sannsynliggjort at søker er borger av Syria,
  • søker er del av en familie med mindreårige barn,
  • det er sannsynlig at relokalisering vil være til barnets beste,
  • familien kan reise samlet til Norge, og
  • det er stor sannsynlighet for at søkeren oppfyller vilkårene for å bli anerkjent som flyktning eller kan få opphold i Norge på annet grunnlag.
 • Dersom noen av de foreslåtte kandidatene har medisinske lidelser, må det ses hen til hvorvidt det er mulighet for, og kapasitet til, å behandle lidelsen i Norge. Det må også ses hen til at terskelen for oppholdstillatelse i Norge av sterke menneskelige hensyn på bakgrunn av helsemessige forhold, er høy.
 • Søkere skal ikke overføres til Norge dersom:
  • det ikke synes å foreligge noe beskyttelsesbehov,
  • det foreligger opplysninger som kan tilsi at søkeren skal ekskluderes fra flyktningstatus i henhold til utlendingsloven § 31,
  • det foreligger omstendigheter som nevnt i utlendingsloven § 73 første ledd bokstav b, eller
  • saken kan berøre grunnleggende nasjonale interesser, jf. utlendingsloven kapittel 14.
 • Politiet skal registrere aktuelle kandidater, herunder blant annet foreta nødvendige avklaringer knyttet til identitet. Politiet bes også om å besørge transport til Nasjonalt ankomstsenter eller annen egnet lokasjon, etter at søkerne ankommer Norge.
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal gjennomføre en vurdering av sikkerhetshensyn på samme måte som den som ble gjennomført i forbindelse med Norges frivillige bidrag til EUs relokaliseringsprogram i perioden 2015-2017.
 • All nødvendig saksbehandling etter at asylsøkerne kommer til Norge, inkludert vedtaksfatting og fullverdig sikkerhetsvurdering, skal skje i henhold til alminnelig regelverk og prosedyrer for behandling av asylsaker.

Statistikk over relokaliseringen av 1 509 asylsøkere fra Hellas og Italia i 2016 og 2017.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?