Beboerrettet arbeid


Oppdatert 7. mai 2021

På bakgrunn av regjeringens smittevernstiltak av 16. april gjør UDI noen endringer i kravene til beboerrettet arbeid. Endringene gjelder krav til informasjonsarbeid og krav til fritidsaktiviteter og beboermedvirkning for voksne. Endringene gjelder fra 7. mai og varer inntil myndighetene kommer med nye føringer.

Endringene i krav til beboerrettet arbeid er basert på nasjonale smittevernråd. Lokale smittevernstiltak og smitteutbrudd på asylmottaket kan gi ytterligere behov for tilpasninger i aktivitetene. Asylmottaket må vurdere dette sammen med lokale helsemyndigheter og regionkontoret.

Hvis det ikke er mulig å overholde krav til drift av asylmottak skal mottaket sende skriftlig søknad om dispensasjon til regionkontoret. Søknaden må inneholde en kort redegjørelse av hvilke krav det søkes om dispensasjon fra og hvorfor.

Dispensasjon kan gis for en periode på inntil seks uker, avhengig av smittesituasjon og hvor inngripende dispensasjonen er for beboerens rettigheter. Det kan søkes om dispensasjon på nytt hvis det er behov for det.  

Bosettingsforberedende arbeid og returarbeid

Dere skal gjennomføre det bosettingsforberedende arbeidet og returarbeidet som normalt, men med nødvendige tilpasninger for å ivareta smittevernet. Dere må søke om dispensasjon hvis dere ikke kan gjennomføre oppgavene.

Informasjonsarbeidet

Dere skal gjennomføre informasjonsarbeidet tilpasset lokale smitteforhold, og i tråd med nasjonale og lokale smittevernstiltak.

Asylmottaket skal vurdere om det er smittevernmessig forsvarlig å gjennomføre gruppeundervisning av informasjonsprogrammet, og hvilke tilpasninger som er nødvendig i henhold til lokale og nasjonale smittevernregler og anbefalinger. Hvis dere er i tvil om det er forsvarlig å gjennomføre gruppeundervisning må dere kontakte smittevernlegen i kommunen for råd og veiledning.

UDI gir alle mottak fritak fra kravet om å involvere eksterne samarbeidspartnere i utformingen og gjennomføringen av informasjonsprogrammet.

Asylmottaket skal sørge for at nye beboere får nødvendig informasjon. Beboere som får oppholdstillatelse eller avslag på søknaden om beskyttelse skal få nødvendig informasjon om bosetting eller retur.

Krav det ikke kan søkes dispensasjon fra

UDI gir ikke dispensasjon fra kravene om at mottaket skal

 • ha en ansatt med faglig og koordinerende ansvar for informasjonsarbeidet
 • gjennomføre informasjonsarbeidet på et språk beboerne forstår
 • legge til rette for at beboerne har tilgang til gratis internett
 • legge til rette for at beboere over 18 år har tilgang til pc/nettbrett
 • legge til rette for at barn og unge har tilgang til pc/nettbrett til klokken 19.00 hver dag

Regelverk

Krav til informasjonsarbeidet er regulert i

 • Krav til drift av ordinære plasser, kap. 4.1
 • Krav til drift av transittplasser, kap. 4.1
 • UDI 2017-010 Krav til informasjonsarbeid i ordinære mottak
 • UDI 2010-165 krav til informasjonsarbeid i transittmottak

Fritidsaktiviteter og beboermedvirkning for voksne

Voksne kan drive med organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil ti personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. Vær oppmerksom på at det kan være lokale variasjoner i tiltakene om antall personer som kan samles og avstand.

Dere skal gjennomføre møter med beboerråd/samarbeidsråd. Møtene kan gjennomføres digitalt hvis det er ønskelig.

Aktiviteter for barn og unge

Barn og unge under 20 år kan, i henhold til nasjonale smittevernråd, trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.

Barnehage og skoler er på gult nivå etter Folkehelseinstituttets veiledere om smittevern. Enkelte kommuner kan være på rødt nivå, hvis de har høyt smittetrykk.

Asylmottaket må ha fokus på mulige konsekvenser av smitteverntiltak for barn, unge og særlig sårbare beboere. Det må settes inn ekstra tiltak når det er nødvendig, for eksempel for å ivareta behovet for aktivisering, informasjon og forebygging og identifisering av uønskede hendelser.

Dere må kontakte smittevernlegen i kommunen for råd og veiledning om hvordan dere kan tilrettelegge aktiviteter for barn og unge i asylmottaket. Aktivitetene skal tilpasses den lokale smittesituasjonen og forholdene i mottaket.

Barnebase

Folkehelseinstituttet (FHI) og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en Smittevernveileder for barnehager (eksternt nettsted). Den er veiledende for hvilke smittevernstiltak som skal iverksettes for aktivitets- og avlastningstilbudet i barnebasen.

Rammebetingelsene i barnehager og barnebaser er forskjellige, både med hensyn til bemanningsnivå og fysiske lokaler. Asylmottakene kan derfor ikke følge smittevernveilederen for barnehager fullt ut, men må iverksette tilsvarende tiltak på de ulike trafikklys-nivåene. Det er viktig at asylmottakene setter seg inn i hele smittevernveilederen for barnehager. Vi vil særlig trekke fram punktene om

 • når ansatte, barn og foresatte kan møte i barnehagen (barnebasen)
 • tiltak for god hånd- og hostehygiene
 • tiltak for godt renhold
 • barn det skal tas spesielt hensyn til
 • redusert kontakt mellom personer.

Tilbudet i barnebasen for mottak på rødt nivå

Hvis kommunen er på rødt smittenivå, skal asylmottaket kontakte smittevernlegen i kommunen og regionkontoret for sammen å vurdere om det er

 • mulig å iverksette smitteverntiltak som er beskrevet i smittevernveilederen for barnehager, slik at aktivitets- og avlastningstilbudet i barnebasen kan holde åpent
 • nødvendig med ekstra tiltak for å ivareta sårbare barn og familier, herunder personer i risikogruppen

Barnebasen skal stenges hvis smittevernlegen i kommunen vurderer at det ikke er forsvarlig å holde barnebasen åpen, i tråd med gjeldende smittevernregler.

Nedstengingen skal være tidsbegrenset og ikke vare i mer enn 14 dager av gangen. Nedstengingen kan forlenges ved behov.

Hvis aktivitets- og avlastningstilbudet i barnebasen er stengt, skal dere sørge for barnepass for foreldre som skal på asylintervju, bosettingssamtale eller lignede.

Regelverk

Krav til aktivitets- og avlastningstilbudet i barnebasen er regulert i

 • Krav til drift av ordinære plasser kap. 4.7.3
 • Krav til drift av transittplasser kap. 4.6.3
 • UDI 2011-041 Krav til arbeid med barn og unge i asylmottak, kap. 4

Midler til smitteverntiltak og tilrettelegging

Hvis asylmottaket må sette inn smitteverntiltak som går ut over det vi kan forvente innenfor driftsavtalen, kan dere søke om ekstraordinært driftstilskudd etter midlertidige rutiner for ekstraordinære driftstilskudd knyttet til koronavirus her (pdf, 125 kB).

Informasjon til barn

Helsedirektoratets anbefalinger til hvordan snakke med barn om Covid-19/koronavirus (eksternt nettsted).

Redd Barnas tips til hvordan du snakker med barna dine om Covid-19/koronavirus (eksternt nettsted)

Informasjon på ulike språk

Folkehelseinstituttet har oversatt generell informasjon om koronavirus (eksternt nettsted) til flere språk. Informasjonen finnes både skriftlig og som film/lydfilmer.

IMDi har laget en nettside der de har samlet lenker fra myndigheter og relevante aktører som gir informasjon om Covid-19, på ulike språk (eksternt nettsted).

Norske Kvinners Sanitetsforening har utviklet filmer på ulike språk om Covid-19. (Eksternt nettsted) (eksternt nettsted).