Hva mottaket kan gjøre når beboere ikke etterfølger rådene om smittevern


For å hindre at smitte sprer seg bør alle følge myndighetenes smittevernråd om hygiene og avstand.

Beboere har plikt til å følge regler om karantene og isolasjon

 • Personer som bryter reglene om karantene og isolasjon, kan straffes med bot eller fengsel (koronaforskriften (eksternt nettsted)).
 • Hvis det er nødvendig å beskytte andre mot smitte, kan kommuneoverlegen/smittevernlegen fatte vedtak om bruk av tvang.
 • Hvis man har grunn til å tro at man selv eller noen man har omsorg for er smittet med en allmenfarlig smittsom sykdom, skal man gi beskjed til lege og oppsøke legen for nødvendig undersøkelse (smittevernloven § 5-1 ).

Mottaksansatte skal

 • kontakte kommuneoverlege/smittevernlege for å få riktig informasjon og veiledning om mulige tiltak
 • gi informasjon fra helsemyndighetene med kvalifisert tolk

Bruk av tvang

Smittevernloven § 5.2, sier noe om tvungen legeundersøkelse. Det kan gjøres vedtak om at en smittet person skal legges inn for undersøkelse og eventuelt isolering i inntil sju dager hvis

 • lege eller kommunelege (smittevernlege) har bedt en som er mistenkt for å være smittet om å la seg undersøke
 • frivillighet ikke har ført frem, eller anses som nytteløst
 • personen har symptomer eller tegn på smittsom sykdom som kan være farlig for mange mennesker, eller legen vet at personen har vært utsatt for smitte. Covid 19 er regnet for en slik allmenfarlig smittsom sykdom (eksternt nettsted) som anses som farlig for mange mennesker. 
 • det er nødvendig med undersøkelse (diagnostikk) og eventuell isolering for å hindre at andre blir smittet
 • undersøkelsen kan skje uten fare for personen

Smittevernloven § 5-3, sier noe om at smittevernlege kan fatte vedtak om at en smittet person skal legges inn på sykehus for isolering i inntil tre uker. Isoleringstiden kan forlenges med inntil seks uker av gangen, i inntil ett år. For å gjøre dette må

 • den som er smittet ha fått beskjed om å isolere seg, men ikke gjort det
 • det være påvist at personen har en smittsom sykdom som kan være farlig for mange mennesker
 • det være overveiende sannsynlig at andre blir smittet hvis personen ikke blir isolert
 • tvangsisolering være den klart mest forsvarlige løsningen, etter en helhetsvurdering, ut fra faren for smitteoverføring og den belastningen som tvangsinngrepet kan ha for personen

Hvis tvangsisoleringen blir forlenget kan det også fattes vedtak om at personen kan tvinges til behandling med medisiner dersom

 • behandlingen kan korte ned tiden i isolasjon og gjøre personen smittefri
 • behandlingen ikke er farlig eller gir personen mye ubehag

Effektuering av tvangsvedtak

Når det er fattet et tvangsvedtak, kan kommunelegen kontakte politiet for å få sporet opp en smittet person, eller få brakt personen til sykehus (eksternt nettsted).

Kontakt kommunelegen/smittevernlegen i kommunen hvis dere trenger mer informasjon.

Annen informasjon