Ivareta behovene for individuell kartlegging av enslige mindreårige


UDI stiller krav om at mottak for enslige mindreårige systematisk skal gjennomføre en individuell kartlegging av beboerne (UDI 2012-037 Kartlegging og tiltaksplan for enslige mindreårige i asylmottak).

Hensikten er å sikre at hver enkelt får systematisk oppfølging, og det omsorgstilbudet han eller hun har behov for.

UDI gir ikke fritak fra disse kravene, men mottakene må sørge for å overholde nasjonale og lokale pålegg og anbefalinger om smittevern.

Det kan være å gjennomføre samtalene på alternative måter, for eksempel ved å møtes oftere og ha kortere samtaler, og å bruke telefontolk heller enn oppmøtetolk.