Supplement til retningslinje om rutiner ved mistanke om smittsomme sykdommer


Mottakets ansvar 

 • Mottaket bør ha et system for varsling til helsevesenet når mottaket blir oppmerksomme på sykdom blant beboerne.
 • Beboerne må vite hvor de skal henvende seg når det ikke er ansatte til stede på mottaket.
 • Mottaket skal fylle ut rapporter til UDI via Questback etter gjeldende rutine og på forespørsel.
 • Mottaket skal gjøre tilgjengelig all relevant informasjon fra helsemyndighetene om smitteforebygging og -håndtering, til beboerne. 
 • Mottaket må kjenne vertskommunens smittevernplan og vite hvem som skal kontaktes ved mistanke om smittsom sykdom.
 • Alle ansatte har ansvar for å gjøre seg kjent med og etterleve gjeldende smittevernrutiner fra helsemyndighetene (kommunen og folkehelseinstituttet)

Kommunens ansvar 

 • Det er kommunelegen/smittevernlegen i vertskommunen som har ansvaret for oppfølgingen og eventuelle tiltak dersom det er mistanke om utbrudd av Covid-19.
 • Ved påvist smittsom sykdom har kommunelegen/smittevernlegen i kommunen ansvaret for å følge opp med informasjon til ansatte og beboer, og eventuelt sette i gang smitteverntiltak ved mottaket. 

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratets ansvar 

 • FHI har til enhver tid oppdaterte råd for håndtering av Covid-19 smitte.
 • Helsedirektoratet formidler viktig helseinformasjon og gir nasjonale retningslinjer på helsenorge.no (eksternt nettsted)

Forebygging, karantene og isolering 

Retten til helsetjenester 

Transport av smittet eller mistenkt smittet person til lege eller legevakt 

Helseopplysninger ved flytting 

 • Når en beboer flytter til et annet mottak gjelder det samme som før, skal personens helseopplysninger overføres direkte mellom de respektive kommunehelsetjenestene.