Kva betyr det å søkje om beskyttelse (asyl)?


Det å søkje om beskyttelse i Noreg betyr at ein person ber om å få lov til å busetje seg i Noreg fordi personen:

  • meiner å ha ei velgrunna frykt for forfølging i heimlandet på grunn av etnisitet, avstamming, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i ei spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning (dette blir kalla å vere ein konvensjonsflyktning), eller
  • reknar at han står i reell fare for å bli utsett for dødsstraff, tortur eller annan umenneskeleg eller nedverdigande behandling eller straff viss han må reise tilbake til heimlandet.