Asylmottak Barnevernet og barn som er asylsøkjarar


Barnevernet (eksternt nettsted) har det same ansvaret for å følgje opp barn som er asylsøkjarar som dei har for andre barn i Noreg. Lov om barneverntenester gjeld for alle barn som oppheld seg i Noreg, også asylsøkjarar. Det gjeld også om dei bur på asylmottak.

Dersom det er grunn til bekymring for eit barn i mottak, skal kommunal barnevernteneste varslast. Barneverntenesta skal på vanleg måte undersøkje saka og setje i gang nødvendige tiltak. Dette ansvaret er presisert i eit rundskriv til kommunane, mottaket og omsorgssentera i landet i 2010 (eksternt nettsted).