Håndbok for kommunane


Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) har laga ei handbok til kommunane som er eit verktøy for å setje dei i stand til å gjere ein best mogleg jobb for einslege mindreårige som skal busetjast eller er busett. Handboka er bygd opp ut frå eit heilskapleg blikk på tida til barnet i Noreg. Derfor omhandlar den også informasjonen om einslege mindreårige som asylsøkjarar og kommunane som vertskommune for asylmottak og omsorgssenter.

Sjå Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger — en håndbok for kommunene (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu)