Dialoggrupper om vold


Dialoggrupper om vold er et voldsforebyggende tiltak i asylmottak. Mottakene gjennomfører dialoggruppene med mannlige deltakere fra beboergruppen. Målet med dialogen er at deltakerne skal reflektere over holdninger til vold og alternativer til vold.

Målet med dialoggruppene er å bidra til å endre holdninger, og metoden er faktainformasjon, dialog og refleksjon. Gruppene er et tilbud til menn som kommer fra land hvor forhold til kvinner, barn og vold har andre tradisjoner og lovverk enn vi har i Norge. Dialoggruppene er ikke ment for kjente voldsutøvere og er heller ikke er det et sinnemestringskurs.

Opplæring og faglig oppfølging for mottaksansatte

Utlendingsdirektoratet har inngått en rammeavtale med stiftelsen Alternativ til vold (ATV). ATV gir ansatte i mottak opplæring i hvordan man gjennomfører dialoggruppene, slik at mottaket selv kan gjennomføre tiltaket. I tillegg til kursene arrangerer ATV samlinger for de som har gått på kurs, hvor deltagerne kan utveksle erfaringer og ideer og få oppfrisket innholdet fra kursene.

Mottak som ønsker å sende ansatte på kurs eller samling kan melde seg på via UDIs nettsider

UDI dekker kursavgiften og reisekostnader i forbindelse med kursene. UDI dekker også tolkeutgifter knyttet til å holde dialoggruppene i mottakene. Vi dekker også utgifter til ekstra personalkostnader ved gjennomføring av kurs. Krav om refusjon av utgifter sendes UDI etter hvert gjennomført dialoggruppe.

Metoden

Premisset for dialoggruppene er at det er to forutsetninger som skal til for å skape dialog: gjenkjenning og kontrast. Essensen i kursene er ikke å forsøke å få noe inn i hodene på folk som de selv ikke har bedt om. Tvert i mot skal man spørre: «hva tenker du? «Ved åpne seg, dele, høre på andre og ikke minst seg selv legger vi grunnlaget for å skape dialog. Gjennom samtaleteknikker basert på en positiv grunnholdning og åpenhet, positiv feedback og utdypning, skal gruppelederne få deltagerne til å reflektere over ulike temaer, uten selv å ta del i diskusjonen.

Det er i alt tolv temaer som i dialoggruppene, blant annet vold, avmakt, posttraumatisk stress, norske lover og verdier, vold mot barn, sinne, aggresjon og vold mot kvinner. Dialoggruppene jobber sammen over seks uker, cirka tre timer per gang

Målgruppe

Dialoggruppene er primært for menn. Dette er fordi vi mener det er viktig for sikkerheten i og utenfor mottakene å fokusere på menns holdninger til vold mot kvinner og barn, og derigjennom også seksualisert vold.

Når det gjelder mottak for enslige mindreårige er det et eget opplegg tilpasset denne gruppen, hvor metodikk og tema er tilpasse enslige mindreårige beboere.

Krav til mottakene

Alle ordinære mottak skal gjennomføre minst to grupper i 2017. Alle EM mottak skal gjennomføre minst 1 gruppe i 2017. Mottakene skal rapportere til UDI på gjennomførte dialoggrupper.

Mottakene må også planlegge dialoggrupper i 2018. 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?