Asylmottak Opplæring i norsk kultur og norske verdier


Tidlig introduksjon til norske lover, regler, verdier og kultur skal bidra til at oppholdet i asylmottak får et positivt innhold, og til rask integrering.

Opplæringen «Norsk kultur og norske verdier» består av 50 timer opplæring. Dette kommer i tillegg til opplæring i norsk for asylsøkere. Opplæringen tilbys av kommuner. Gjennom opplæringen skal asylsøkerne få større innsikt i og bedre forståelse for norske sam­funnsforhold.

Opplæringen består av ni temaer av ulikt omfang og overlapper med informasjonsprogrammet i mottak. Det første temaet er «Hverdagslige temaer og sosial omgang». Formålet med opplæ­ringen i temaet er å tydeliggjøre forventninger og normer som setter rammer for samhandling i hver­dagen. Målet er at det skal bli enklere å forstå og tolke kulturelle koder og væremåter.

De andre temaene i opplæringen er «Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider», «Likestilling og vern mot diskriminering», «Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddel­misbruk», «Barns rettigheter og foreldrerollen», «Vold i nære relasjoner», «Seksuell trakassering og voldtekt», «Demokrati og verdier» og «Trusler mot demokratiet».

Opplæringen skal gis på et språk deltageren forstår, og alle skal få informasjon og forståelse for «det norske» gjennom kunnskapsbasert dialog. Opplæringen blir obligatorisk for asylsøkere som bor i mottak fra 1. september 2018. Kommuner får også plikt til å tilby opplæringen fra den dagen.

Det er Kompetanse Norge (tidligere VOX) som har utarbeidet innholdet i den i alt 50 timer lange opplæringen. Les mer om innholdet på Kompetanse Norges nettsider (eksternt nettsted).

Les mer om målgruppen og norskopplæring for beboere i mottak på IMDis nettsider (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?