Fra hvilken dato utbetaler UDI tilskudd til kommunen etter innsendt søknad med hurtigprosedyreskjema?


Ved positivt vedtak, innvilges tilskudd fra den datoen søknaden er sendt inn.