Slik får du svar


For å beskytte deg, sender vi ikke en e-post for å bekrefte at vi har mottatt søknaden når du sender den inn. 

Av samme grunn får du ikke noe mer informasjon om søknaden før den er behandlet. 

Svaret får du enten i posten eller i den digitale postkassen din hvis du har eller velger å opprette en. Du finner en veiviser til offentlige tjenester på nett her (eksternt nettsted).