Enslige mindreårige asylsøkere til Norge, første kvartal 2015


Enslige mindreårige asylsøkere er barn under 18 år som har kommet til Norge og søkt om asyl uten foreldre/legale formyndere.

I løpet av årets første tre måneder kom det 197 asylsøkere som oppga at de var enslige mindreårige. Det er en økning på 25 prosent sammenliknet med første kvartal i 2014, da vi mottok 158 søknader.

Figur 1: Enslige mindreårige søknader om beskyttelse fordelt på måned og år

Andelen enslige mindreårige asylsøkere av det totale antallet asylsøkere er også høyere første kvartal i år sammenliknet med samme periode i fjor. Den har steget fra åtte til tolv prosent. Dette er en følge av økningen i antall enslige mindreårige i år, og at det totale antall asylsøkere til Norge har gått ned.

Figur 2: Enslige mindreårige søknader 5 største land første kvartal 2015 og 2014

Økningen i første kvartal 2015, sammenliknet med samme periode i 2014, skyldes først og fremst en nær dobling i antall enslige mindreårige søkere fra Afghanistan (økning på 85 prosent). Det har også vært en betydelig økning i antall enslige mindreårige søkere fra Etiopia og en liten økning fra Syria. Fra Eritrea og Somalia har det imidlertid vært en nedgang.

Antall asylsøkere varierer relativt mye gjennom året, også når det gjelder enslig mindreårige. Det kommer vanligvis flere i sommer- enn i vinterhalvåret. Både i 2013 og i 2014 hadde vi særlig markante sesongtopper i antall søkere fra Eritrea i henholdsvis juli-september og april-juni, noe som også resulterte i at det kom mange enslig mindreårige asylsøkere fra Eritrea i disse periodene. I 2014 begynte denne økningen allerede i slutten av mars. Det er usikkert om vi får en slik topp i år.

Det er flere europeiske land som har en økning i antall enslige mindreårige asylsøkere. I Sverige har det vært en økning på 64 prosent sammenlignet med første kvartal 2014. Økningen skyldes i stor grad søkere fra Afghanistan og Somalia hvor det har vært en økning på henholdsvis 85 og 153 prosent.  Det har også vært en økning i antall enslig mindreårige søkere fra Syria (43 prosent) og Eritrea (31 prosent).

Det har også vært en økning i antall enslige mindreårige søkere til Nederland i første kvartal 2015 sammenlignet med 2014. De fleste av disse søkerne kom i mars og var fra Eritrea. Også i Nederland så man en markant sesongtopp i antall enslig mindreårige søkere fra Eritrea i april og mai i 2014. Det har også vært en økning i enslige mindreårige søkere som kommer fra flere ulike land sammenlignet med første kvartal i 2014.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?