Høring - forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 25. juni 2019.

Forslaget innebærer en utvidelse av adgangen til å gi oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 8-4 annet ledd, ved at et offer for menneskehandel som har avgitt forklaring for retten eller politiet i en straffesak kan gis oppholdstillatelse uavhengig av hva slags straffesak det er avgitt forklaring i.

Høring - forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel. (eksternt nettsted)

UDIs høringssvar - Endringer i utlendingsforskriften (eksternt nettsted)
- Oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel som (eksternt nettsted)
avgir forklaring i straffesak (eksternt nettsted)

Fant du det du lette etter?