Høring - Forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år i mottak


Høringen gjelder lov- og forskriftsfesting av UDIs omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Forslaget innebærer ingen nivåendring, men er en kodifisering av gjeldende retningslinjer.

Om høringen

Forslaget innebærer lov- og forskriftsfesting av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år som bor i mottak. Departementet foreslår videre å forskriftsfeste nærmere krav til omsorgstilbudet til enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak, samt krav til mottakene når det gjelder bl.a. fysisk utforming, bemanning, kartlegging, individuell oppfølging, beboermedvirkning og aktivisering. Departementet foreslår også å forskriftsfeste krav til utlendingsmyndighetenes kontraktsoppfølging av mottakstjenesten.

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 6. mars 2020.

Les mer om høringen på regjeringen.no (eksternt nettsted)

UDIs innspill til høringen

UDI støtter å lov- og forskriftsfeste omsorgsansvaret for enslige mindreårige. Å gå fra å styre feltet gjennom interne retningslinjer til regulering i lov og forskrift skaper økt forutsigbarhet, og er en styrking av rettsikkerheten når det gjelder enslige mindreårige rett til forsvarlig omsorg, mens de bor i mottak.

Les hele høringsuttalelsen her (pdf, 520 kB).

Fant du det du lette etter?