Høring av Barnevernsutvalgets forslag i NOU 2023:7 Trygg barndom, sikker fremtid - Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet


UDI har gitt høringsinnspill til Barnevernsutvalgets forslag i kapittel 9 i NOU 2023:7 Trygg barndom, sikker fremtid - Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet.

Barnevernsutvalget foreslår å endre barnevernsloven § 11-1, som handler om tilbud fra barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) om opphold på omsorgssenter for enslige mindreårige som søker om beskyttelse. Det foreslås å utvide tilbudet fra å gjelde barn under 15 år, til å gjelde barn under 18 år. Per i dag er det UDI som har omsorgsansvaret for alle enslige mindreårige som bor i asylmottak, jf. utlendingsloven § 95 annet ledd. Dette gjelder først og fremst enslige mindreårige mellom 15 og 18 år, men også yngre enslige mindreårige som kommer sammen med følgepersoner og som bor sammen med dem i ordinære mottak.

UDI er opptatt av å ivareta vårt nåværende omsorgsansvar for enslige mindreårige innenfor de rettslige og økonomiske rammene som er gitt oss, og vi har i vårt høringsinnspill løftet frem noen sider av forslaget som ikke er beskrevet i NOUen.

UDI har i høringsinnspillet gitt en nyansering av ulike årsaker til at enslige mindreårige forlater mottak uten å oppgi ny adresse. Årsakene til at enslige mindreårige forlater mottak er sammensatte, men har ofte nær sammenheng med status i asylsaken. Vi har videre beskrevet noen forhold som vi mener bør vurderes nærmere ved en eventuell lovendring slik barnevernlovutvalget har foreslått, dette gjelder

  • nærmere regulering for enslige mindreårige med følgepersoner,
  • behov for oppfølging av enslige mindreårige som fyller 18 år,
  • vurdering av en gradvis tilnærming til endring av barnevernslovens § 11-1 ved å innlemme 15 åringer og
  • utredning av reelle kostnader ved lovforslaget.

Her finner du UDIs innspill til høringen (pdf, 132 kB).

Fant du det du lette etter?