UDIs svar - Høring - Barnevernsinstitusjonsutvalgets NOU 2023-2024


UDI har avgitt høringssvar på høringen Barneverninstitusjonsutvalgets NOU 2023:24 Med barnet hele vegen – barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit.

UDI har innspill til utvalgets forslag som gjelder regulering av kommunale botiltak. UDI støtter at det utvikles regler og kvalitetskrav for kommunale botiltak som ofte benyttes ved bosetting av enslige mindreårige.

UDIs innspill knytter seg imidlertid til forhold som berører overgangen fra UDIs omsorgsansvar i asylmottak og til det kommunale ansvaret som inntreffer ved bosetting i kommunale botiltak. For å sikre en best mulig overgang ved bosetting anbefaler UDI standardisert kartlegging i omsorgssenter og asylmottak. Bedre kvalitet på kartleggingen vil bidra til at kommuner får nødvendig og tilstrekkelig informasjon slik at botiltaket kan tilpasses i større grad den enkeltes behov. UDI anbefaler videre at det gjennomføres en evaluering av dagens ordning der asylmottakene formidler et begrenset utvalg av opplysninger til IMDi i forbindelse med bosetting. I tillegg har UDI spilt inn at det ved en eventuell lovfesting av kommunale botiltak bør omtales særskilt at gruppen enslige mindreårige er en sårbar gruppe som kan ha behov for oppfølging og ettervern i botiltak i perioden etter fylte 18 år.

Her kan du lese innspillet i sin helhet (pdf, 120 kB).

Fant du det du lette etter?