Beskyttelse


Vern behandlar søknader om vern i Noreg og søknader om familieinnvandring med personar som har fått vern. I tillegg har vi eit team som sørgjer for overføring av flyktningar i samarbeid med FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR). Vi jobbar med å rettleia brukarane om regelverk, søknadsprosess og rettar.

Vi samarbeider tett med Mottak og retur for å sikra at personar som har rett på opphald blir tidleg integrerte i Noreg, og at dei som ikkje har rett på opphald skal returnera raskt.